Practică master
2021 - 2022

Nr. Crt Program de studiu Departament Responsabil
1 Eficiență Energetică Producerea și Utilizare a Energiei Prof. dr. ing. Roxana Pătraşcu
2 Inginerie Nucleară Producerea și Utilizare a Energiei Prof. dr. ing. Daniel Dupleac
3 Managementul Sistemelor Energetice Sisteme Electroenergetice Prof. dr. ing. Virgil Dumbravă
4 Surse Regenerabile de Energie Producerea și Utilizare a Energiei Conf. dr. ing. Constantin Ionescu
5 Informatică Aplicată în Energetică Sisteme Electroenergetice Conf. dr. ing. Lucian Toma
6 Servicii Energetice Sisteme Electroenergetice Ş.l. dr. ing. Mihaela Norişor
7 Hidro-Informatică şi Ingineria Apei Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului Conf. dr. ing. Diana Maria Bucur
8 Energetica Oraşelor Inteligente Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului Ş.l. dr. ing. Marius Daniel Bontoș
9 Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului Conf. dr. ing. Gabriela Dumitran

Planurile de învăţământ ale programelor de studii de masterat prevăd pentru cel de al II-lea semestru din anul II, disciplina „Cercetare ştiinţifică, practică de cercetare şi elaborare disertaţie”.

Prin Hotărârea Biroului Executiv al Facultăţii de Energetică, nota pentru această disciplină se trece în catalog de către responsabilul programului de masterat, ca medie a notelor celor 3 componente aferente acestei discipline. Notele pentru Cercetare ştiinţifică şi Elaborare disertaţie se comunică responsabilului de program de masterat de către coordonatorul la disertaţie, iar nota pentru Practica de cercetare de către responsabilul de practică al programului de studii.

stadiu practica master

Stagiul de practică se desfăşoară în mod individual la un Partener de practică, care poate fi o instituţie sau o persoană juridică având capacitatea de a participa la procesul de instruire practică a studentului.

stadiu practica master

Pe baza unei Adrese către partenerul de practică, emisă de Facultatea de Energetică, studenţii primesc acordul efectuării stagiului de practică de la diverşi agenţi economici care desfăşoară activitatea în domenii conexe domeniului de care aparţin programele de studii.

Plecând de la acordul primit de la agenţii economici, Facultatea de Energetică încheie cu fiecare agent economic o Convenţie cu partenerul de practică, în care sunt prevăzute obiectivul, durata şi obligaţiile parţilor. Această Convenţie se va încheia o singură dată, în două exemplare, pentru toţi studenţii care vor efectua stagiul de practică la acelaşi Partener de practică.

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, încheiată între Facultatea de Energetică, Partenerul de practică şi Student. Această convenţie se va încheia în trei exemplare pentru fiecare student. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt descrise în Portofoliul de practică (anexă la Convenţia-cadru) şi în Tema de cercetare pentru activitatea de practică.

La încheierea stagiului de practică, Partenerul de practică, prin tutorele desemnat, emite un Raportului de practică, cadrul didactic responsabil cu activitate practică analizează şi evaluează activitatea desfăşurată în cadrul stagiului de practică.

Toate informaţiile cerute în documentele de practică vor fi completate la calculator, cu excepţia datei care poate fi completată de mână în momentul semnării documentelor.

Documentele de practică se semnează şi se înregistrează mai întâi la Facultatea de Energetică şi apoi la Partenerul de practică. Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică împreună cu Tema de cercetare pentru activitatea de practică, semnate de student şi de cadrul didactic responsabil cu activitatea de practică şi Convenţie cu partenerul de practică (dacă este cazul) se depun pentru semnare şi înregistrare la secretariatul Decanatului Facultăţii de Energetică. După semnarea şi înregistrarea la Partenerul de practică, câte un exemplar din cele două convenţii şi din Tema de practică va fi predat cadrului didactic responsabil cu activitatea de practică.

Programul de lucru al secretariatului Decanatului Facultăţii de Energetică, pentru depunerea / ridicarea documentelor de practică, este luni – vineri, între orele 11 – 12.

Înainte de începerea stagiului de practică, studenţii practicanţi vor participa la o instruire colectivă privind normele de securitate a muncii pe timpul deplasării pentru efectuarea stagiului de practică la partenerii de practică. Instruirea va fi efectuată de responsabilul de practică al programului de studii. La finalul acestei acţiuni, fiecare student va semna în tabelul nominal de instruire şi va completa şi semna Declaraţia pe proprie răspundere privind traseul de deplasare la / de la partenerul de practică.

Toate documentele de practică trebuie semnate şi înregistrate la Facultatea de Energetică până cel târziu la data de 22.04.2022. După această dată nu se mai semnează documentele de practică.