Admitere master - informații

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat anul universitar 2022-2023 poate fi consultat aici https://admitere.pub.ro/.

Admitere anticipată

Această sesiune este închisă, vezi Sesiunea 3

Admitere

Această sesiune este închisă, vezi Sesiunea 3

Admitere

NUMĂR LOCURI MASTERAT

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat din sesiunea septembrie 2023 pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență (conform Legii nr. 288/2004), absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare), precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute conform normelor legale în vigoare.

Pot candida la admiterea la studii universitare de masterat cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Desfășurarea sesiunii
 • Înscrierea candidaților

  calendar admitere 04.09.2023 - 15.09.2023

  Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea septembrie, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultății dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

  a) fișa de înscriere tip (se descarcă de pe site-ul de admitere al UPB), conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;

  b) diploma de bacalaureat;

  c) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2023 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;

  d) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;

  e) certificatul de naștere;

  f) certificatul de căsătorie (numai dacă se schimbă numele);

  g) buletin/carte de identitate/pașaport;

  h) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);

  i) declarație pe propria răspundere (se descarcă de pe site-ul de admitere al UPB) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

  j) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

  Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2022-2023 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (b)-(d) și (f).

  Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere, inclusiv în cazurile în care ei și-au schimbat acest nume. În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe bază de buletin/carte de identitate, se impune ca în cazurile de schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul de naștere să fie consemnat în paranteză și numele din buletinul/cartea de identitate.

  Cuantumul taxei de înscriere la sesiunea de admitere este de 100 RON. Se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de Energetică astfel:

  • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
  • prin transfer bancar (realizat printr-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:
  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Comercială Română (BCR), sau

  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

  Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

 • Concurs de admitere

  calendar admitere 18.09.2023 - 18.09.2023

  Concursul de admitere la masterat constă din două probe, astfel:

  • Proba 1o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, susținută on-line, cu subiecte dintr-o bibliografie specifică fiecărui program de masterat, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.
  • Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu, susținută on-line, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.

  Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

  • MG = (MA + MB )/2

  DESFĂȘURAREA PROBELOR DE CONCURS

  Candidații se vor conecta la modulul corespunzător programului de masterat, pe baza invitației transmise de responsabilul cu gestionarea modului din Microsoft Teams (recomandăm astfel crearea din timp a unui cont, vezi link) din comisia de evaluare. Aceste invitații vor fi transmise după încheierea perioadei de înscriere, cu cel puțin o zi înainte de ziua desfășurării probei de admitere.

  Cele două probe de concurs se vor desfășura în aceeași zi, 18 septembrie 2023 ora 10:00, în aceeași sesiune on-line. După participarea la interviul pentru Proba 1, candidatul va participa la interviul pentru Proba 2.

  Interviul pentru Proba 1 va avea în vedere evaluarea cunoștințelor generale tehnice și de specialitate specifice fiecărui program de masterat.

  Tematică Proba 1

  Inginerie Energetică

  Ingineria Mediului

  Inginerie și Management

  Interviul pentru Proba 2 va avea în vedere următoarele aspecte:

  • competențe și aptitudini de comunicare;
  • competențe și aptitudini/abilități tehnice/sociale;
  • aptitudini și competențe de învățare.

  Cele două probe, în ansamblul lor, se vor referi la:

  • studiile și activitatea anterioară a candidatului;
  • planul personal de educație și pregătire profesională;
  • motivația de a urma programul respectiv de masterat.

  Interviurile vor fi înregistrate individual, pentru fiecare candidat, de către persoana din comisia de evaluare desemnată în acest sens de responsabilul comisiei de evaluare. Interviurile se vor desfășura pe rând, cu câte un candidat, conform unei planificări ce va fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

  La începutul interviului, candidatul va fi identificat vizual de către membrii comisiei de evaluare, pe baza documentului de identitate prezentat de candidat la interviu. Tot atunci, se va reaminti candidatului faptul că a fost de acord, prin semnarea Fișei de înscriere, cu înregistrarea interviului și cu respectarea Codului de etică și deontologie profesională al Universității POLITEHNICA din București"

  Pe perioada interviului camerele video vor fi deschise, atât pentru candidat, cât și pentru membrii comisiei de evaluare.

  Canale video MS Teams:

  Inginerie Energetică

  Ingineria Mediului

  Inginerie și Management

  Pentru orice problemă legată de conectarea la platforma Microsoft Teams candidații se vor adresa responsabilului informatic al facultății pe adresa de e-mail admitere.energetica@upb.ro.

 • Comunicarea rezultatelor

  calendar admitere 18.09.2023 - 18.09.2023

  Rezultate admitere

  Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obținute de candidați și în limita locurilor anunțate inițial, cu condiția ca media generală MG să fie minimum 6,00 (șase).

  În eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii generale de admitere egale, pentru ocuparea ultimului loc finanțat de la bugetul de stat, criteriul de departajare este media Probei 1.

  Admiterea și repartizarea candidaților pe programe de studii în cadrul aceleiași facultăți se face în funcție de opțiunile candidaților pentru programe de studiu în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.

  Contestații

  Eventualele contestații se depun în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor concursului de admitere, iar rezultatul acestora se anunță în cel mult 24 de ore de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor. Vor fi trimise pe mail la adresa admitere.energetica@upb.ro

 • Înmatricularea candidaților

  calendar admitere 18.09.2023 - 19.09.2023

  Înmatricularea candidaților admiși în admiterea Masterat III se va face la secretariatul facultății, în perioada 18/09/2023-19/09/2023, în intervalul orar 9:00-16:00.

  Pentru înmatriculare, candidații admiși în admiterea anticipată trebuie să depună la secretariatul facultății unde au fost admiși următoarele documente:

  • forma fizică a fișei de înscriere;
  • 2 fotografii, realizată recent, color, format 3x4 cm;
  • diploma de bacalaureat (în original);
  • diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia (în original); candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie/septembrie 2023 pot depune la înscriere în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu (în original);
  • foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer (în original);
  • certificatul de naștere(copie conform cu originalul);
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul, copie conform cu originalul);
  • buletin/carte de identitate/pașaport (copie conform cu originalul);
  • dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);

  Pentru înmatriculare, candidații vor plăti taxa de înmatriculare. Cuantumul taxei de înmatriculare la sesiunea de admitere Masterat III este de 50 RON. Se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de Energetică astfel:

  BCR

  Plata on-line in contul : Universitatea Politehnica din Bucuresti IBAN: RO50RNCB0723000506250320 CUI 4183199

  BRD

  Plata on-line in contul: Universitatea Politehnica din Bucuresti IBAN: RO95BRDE410SV49923814100 CUI 4183199

Rezultate