Admitere master - informații

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat anul universitar 2022-2023 poate fi consultat aici https://admitere.pub.ro/.

Admitere anticipată

ADMITERE MASTERAT

PREZENTARE PROGRAME MASTERAT

La sesiunea de admitere anticipată pot candida studenți într-un an terminal al studiilor de licență sau absolvenți ai unui program de studii de licență din anii anteriori, care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii de masterat în UPB. Pentru validarea și înmatricularea candidaților astfel pre-admiși, promovarea examenului de Licență/Diplomă până la data prevăzută pentru înmatriculare este, conform legii, o condiție necesară.

Desfășurarea sesiunii
 • Înscrierea candidaților

  calendar admitere 04.04.2022 - 09.05.2022

  Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB (https://admitere.pub.ro/) dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

  1. fișa de înscriere tip, conform Anexei 2 din Regulament, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
  2. certificatul de naștere;
  3. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  4. situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program de licență într-un an anterior;
  5. buletin/carte de identitate/pașaport;
  6. dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB); Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.
  7. declarație pe propria răspundere (inclusă în Anexa 2) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
  8. pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

  !!! Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele 3 și 4.

 • Concurs de admitere

  calendar admitere 11.05.2022 - 12.05.2022

  Concursul de admitere la masterat constă din două probe, astfel:

  • Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, susținută on-line, cu subiecte dintr-o bibliografie specifică fiecărui program de masterat, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.
  • Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu, susținută on-line, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.

  Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

  • MG = (MA + MB )/2

  DESFĂȘURAREA PROBELOR DE CONCURS

  Candidații se vor conecta la modulul corespunzător programului de masterat, pe baza invitației transmise de responsabilul cu gestionarea modului din Microsoft Teams (recomandăm astfel crearea din timp a unui cont, vezi link) din comisia de evaluare. Aceste invitații vor fi transmise după încheierea perioadei de înscriere, cu cel puțin o zi înainte de ziua desfășurării probei de admitere.

  Cele două probe de concurs se vor desfășura în aceeași zi, în aceeași sesiune on-line. După participarea la interviul pentru Proba 1, candidatul va participa la interviul pentru Proba 2.

  Interviul pentru Proba 1 va avea în vedere evaluarea cunoștințelor generale tehnice și de specialitate specifice fiecărui program de masterat.

  Interviul pentru Proba 2 va avea în vedere următoarele aspecte:

  • competențe și aptitudini de comunicare;
  • competențe și aptitudini/abilități tehnice/sociale;
  • aptitudini și competențe de învățare.

  Cele două probe, în ansamblul lor, se vor referi la:

  • studiile și activitatea anterioară a candidatului;
  • planul personal de educație și pregătire profesională;
  • motivația de a urma programul respectiv de masterat.

  Interviurile vor fi înregistrate individual, pentru fiecare candidat, de către persoana din comisia de evaluare desemnată în acest sens de responsabilul comisiei de evaluare. Interviurile se vor desfășura pe rând, cu câte un candidat, conform unei planificări ce va fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

  La începutul interviului, candidatul va fi identificat vizual de către membrii comisiei de evaluare, pe baza documentului de identitate prezentat de candidat la interviu. Tot atunci, se va reaminti candidatului faptul că a fost de acord, prin semnarea Fișei de înscriere, cu înregistrarea interviului și cu respectarea Codului de etică și deontologie profesională al Universității POLITEHNICA din București"

  Pe perioada interviului camerele video vor fi deschise, atât pentru candidat, cât și pentru membrii comisiei de evaluare.

  Pentru orice problemă legată de conectarea la platforma Microsoft Teams candidații se vor adresa responsabilului informatic al facultății pe adresa de e-mail admitere.energetica@upb.ro.

 • Comunicarea rezultatelor

  calendar admitere 12.05.2022 - 13.05.2022

  Lista candidaților admiși și redistribuiți în sesiunea de admitere anticipată a fost reactualizată

  Rezultate admitere anticipată

 • Înmatricularea candidaților

  calendar admitere 04.07.2022 - 11.07.2022

  Înmatricularea candidaților admiși în admiterea anticipată se va face la secretariatul facultății, în perioada 04.07.2022 - 11.07.2022, în intervalul orar 9-16.

  Pentru înmatriculare, candidații admiși în admiterea anticipată trebuie să depună la secretariatul facultății unde au fost admiși următoarele documente:

  • forma fizică a fișei de înscriere;
  • 2 fotografii, realizată recent, color, format 3x4 cm;
  • diploma de bacalaureat (în original);
  • diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia (în original); candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2022 pot depune la înscriere în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu (în original);
  • foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer (în original);
  • certificatul de naștere(copie conform cu originalul);
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul, copie conform cu originalul);
  • buletin/carte de identitate/pașaport (copie conform cu originalul);
  • dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);

  Pentru înmatriculare, candidații vor plăti taxa de înmatriculare la secretariatul facultății sau on-line (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB).

Admitere

Desfășurarea sesiunii
 • Înscrierea candidaților

  calendar admitere 01.07.2022 - 11.07.2022

  Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea iulie 2022, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB (https://admitere.pub.ro/) sau fizic la secretariatul facultății dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

  1. fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 din Regulament, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
  2. diploma de bacalaureat;
  3. diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
  4. foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
  5. certificatul de naștere;
  6. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  7. buletin/carte de identitate/pașaport;
  8. dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB); Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.
  9. declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
  10. pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

  Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (2)-(4) și (6).

 • Concurs de admitere

  calendar admitere 13.07.2022 - 13.07.2022

  Concursul de admitere la masterat constă din două probe, astfel:

  • Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, susținută on-line, cu subiecte dintr-o bibliografie specifică fiecărui program de masterat, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.
  • Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu, susținută on-line, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.

  Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

  • MG = (MA + MB )/2

  TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

  Domeniu: Inginerie Energetică

  Domeniu: Ingineria Mediului

  Domeniu: Inginerie și Management

  PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS

  Domeniu: Inginerie Energetică

  MS2 - Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice | Interviul: Microsoft Teams | Data: 13 iulie 2022 | Ora: 9:00

  MS 4 - Eficiență Energetică | Interviul: Microsoft Teams | Data: 13 iulie 2022 | Ora: 9:00

  MS 5 - Inginerie Nucleară | Interviul: Microsoft Teams | Data: 13 iulie 2022 | Ora: 9:00

  MS 9 - Surse Regenerabile de Energie | Interviul: Microsoft Teams | Data: 13 iulie 2022 | Ora: 9:00

  MS 11 - Informatică Aplicată în Energetică | Interviul: Microsoft Teams | Data: 13 iulie 2022 | Ora: 9:00

  MS 12 - Servicii Energetice | Interviul: Microsoft Teams | Data: 13 iulie 2022 | Ora: 9:00

  MS 13 - Hidro-Informatică şi Ingineria Apei | Interviul: Microsoft Teams | Data: 13 iulie 2022 | Ora: 9:00

  MS 14 - Energetica Oraşelor Inteligente | Interviul: Microsoft Teams | Data: 13 iulie 2022 | Ora: 9:00

  Domeniu: Ingineria Mediului

  MB 1 - Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă | Interviul: Microsoft Teams | Data: 13 iulie 2022 | Ora: 9:00

  Domeniu: Inginerie și Management

  MS 8 - Managementul Sistemelor Energetice | Interviul: Microsoft Teams | Data: 13 iulie 2022 | Ora: 9:00

  DESFĂȘURAREA PROBELOR DE CONCURS

  Candidații se vor conecta la modulul corespunzător programului de masterat, pe baza invitației transmise de responsabilul cu gestionarea modului din Microsoft Teams (recomandăm astfel crearea din timp a unui cont, vezi link) din comisia de evaluare. Aceste invitații vor fi transmise după încheierea perioadei de înscriere, cu cel puțin o zi înainte de ziua desfășurării probei de admitere.

  Cele două probe de concurs se vor desfășura în aceeași zi, în aceeași sesiune on-line. După participarea la interviul pentru Proba 1, candidatul va participa la interviul pentru Proba 2.

  Interviul pentru Proba 1 va avea în vedere evaluarea cunoștințelor generale tehnice și de specialitate specifice fiecărui program de masterat.

  Interviul pentru Proba 2 va avea în vedere următoarele aspecte:

  • competențe și aptitudini de comunicare;
  • competențe și aptitudini/abilități tehnice/sociale;
  • aptitudini și competențe de învățare.

  Cele două probe, în ansamblul lor, se vor referi la:

  • studiile și activitatea anterioară a candidatului;
  • planul personal de educație și pregătire profesională;
  • motivația de a urma programul respectiv de masterat.

  Interviurile vor fi înregistrate individual, pentru fiecare candidat, de către persoana din comisia de evaluare desemnată în acest sens de responsabilul comisiei de evaluare. Interviurile se vor desfășura pe rând, cu câte un candidat, conform unei planificări ce va fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

  La începutul interviului, candidatul va fi identificat vizual de către membrii comisiei de evaluare, pe baza documentului de identitate prezentat de candidat la interviu. Tot atunci, se va reaminti candidatului faptul că a fost de acord, prin semnarea Fișei de înscriere, cu înregistrarea interviului și cu respectarea Codului de etică și deontologie profesională al Universității POLITEHNICA din București"

  Pe perioada interviului camerele video vor fi deschise, atât pentru candidat, cât și pentru membrii comisiei de evaluare.

  Pentru orice problemă legată de conectarea la platforma Microsoft Teams candidații se vor adresa responsabilului informatic al facultății pe adresa de e-mail admitere.energetica@upb.ro.

 • Comunicarea rezultatelor

  calendar admitere 15.07.2022 - 16.07.2022

  Comunicarea rezultatelor se va face în data de 15.07.2022.

  Rezultate admitere Masterat 2022 II

  Contestațiile se trimit până pe data de 16.07.2022, ora 8:00, la adresa de e-mail admitere.energetica@upb.ro.

 • Înmatricularea candidaților

  calendar admitere 15.07.2022 - 24.07.2022

  Înmatricularea candidaților admiși în admiterea iulie 2022 se va face la secretariatul facultății, în perioada 15.07.2022 - 24.07.2022, în intervalul orar 9-16, cu excepția datei de 18.07.2022 intervalul 8-14..

  Pentru înmatriculare, candidații admiși în sesiunea de admitere iulie 2022 trebuie să depună la secretariatul facultății unde au fost admiși următoarele documente:

  • forma fizică a fișei de înscriere;
  • 2 fotografii, realizată recent, color, format 3x4 cm;
  • diploma de bacalaureat (în original);
  • diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia (în original); candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2022 pot depune la înscriere în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu (în original);
  • foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer (în original);
  • certificatul de naștere(copie conform cu originalul);
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul, copie conform cu originalul);
  • buletin/carte de identitate/pașaport (copie conform cu originalul);
  • dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);

  Pentru înmatriculare, candidații vor plăti taxa de înmatriculare la secretariatul facultății sau on-line (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB).

Admitere completare

ADMITERE MASTERAT

PREZENTARE PROGRAME MASTERAT

NUMĂRUL DE LOCURI

Locuri vacante pentru sesiunea septembrie 2022 sunt locurile rămase libere după sesiunea de admitere anticipată și sesiunea iulie 2022.

Desfășurarea sesiunii
 • Înscrierea candidaților

  calendar admitere 05.09.2022 - 15.09.2022

  Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea septembrie 2022, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB (https://admitere.pub.ro/) sau fizic la secretariatul facultății dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

  1. fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 din Regulament, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
  2. diploma de bacalaureat;
  3. diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
  4. foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
  5. certificatul de naștere;
  6. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  7. buletin/carte de identitate/pașaport;
  8. dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB); Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.
  9. declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
  10. pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

  Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (2)-(4) și (6).

 • Concurs de admitere

  calendar admitere 16.09.2022 - 16.09.2022

  Concursul de admitere la masterat constă din două probe, astfel:

  • Proba 1– o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, susținută on-line, cu subiecte dintr-o bibliografie specifică fiecărui program de masterat, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.
  • Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu, susținută on-line, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.

  Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

  • MG = (MA + MB )/2

  TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

  Domeniu: Inginerie Energetică

  Domeniu: Ingineria Mediului

  Domeniu: Inginerie și Management

  PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS

  Domeniu: Inginerie Energetică

  MS2 - Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice | Interviul: Microsoft Teams | Data: 16.09.2022 | Ora: 9:00

  MS 4 - Eficiență Energetică | Interviul: Microsoft Teams | Data: 16.09.2022 | Ora: 9:00

  MS 5 - Inginerie Nucleară | Interviul: Microsoft Teams | Data: 16.09.2022 | Ora: 9:00

  MS 9 - Surse Regenerabile de Energie | Interviul: Microsoft Teams | Data: 16.09.2022 | Ora: 9:00

  MS 11 - Informatică Aplicată în Energetică | Interviul: Microsoft Teams | Data: 16.09.2022 | Ora: 9:00

  MS 12 - Servicii Energetice | Interviul: Microsoft Teams | Data: 16.09.2022 | Ora: 9:00

  MS 13 - Hidro-Informatică şi Ingineria Apei | Interviul: Microsoft Teams | Data: 16.09.2022 | Ora: 9:00

  MS 14 - Energetica Oraşelor Inteligente | Interviul: Microsoft Teams | Data: 16.09.2022 | Ora: 9:00

  Domeniu: Ingineria Mediului

  MB 1 - Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă | Interviul: Microsoft Teams | Data: 16.09.2022 | Ora: 9:00

  Domeniu: Inginerie și Management

  MS 8 - Managementul Sistemelor Energetice | Interviul: Microsoft Teams | Data: 16.09.2022 | Ora: 9:00

  DESFĂȘURAREA PROBELOR DE CONCURS

  Candidații se vor conecta la modulul corespunzător programului de masterat, pe baza invitației transmise de responsabilul cu gestionarea modului din Microsoft Teams (recomandăm astfel crearea din timp a unui cont, vezi link) din comisia de evaluare. Aceste invitații vor fi transmise după încheierea perioadei de înscriere, cu cel puțin o zi înainte de ziua desfășurării probei de admitere.

  Cele două probe de concurs se vor desfășura în aceeași zi, în aceeași sesiune on-line. După participarea la interviul pentru Proba 1, candidatul va participa la interviul pentru Proba 2.

  Interviul pentru Proba 1 va avea în vedere evaluarea cunoștințelor generale tehnice și de specialitate specifice fiecărui program de masterat.

  Interviul pentru Proba 2 va avea în vedere următoarele aspecte:

  • competențe și aptitudini de comunicare;
  • competențe și aptitudini/abilități tehnice/sociale;
  • aptitudini și competențe de învățare.

  Cele două probe, în ansamblul lor, se vor referi la:

  • studiile și activitatea anterioară a candidatului;
  • planul personal de educație și pregătire profesională;
  • motivația de a urma programul respectiv de masterat.

  Interviurile vor fi înregistrate individual, pentru fiecare candidat, de către persoana din comisia de evaluare desemnată în acest sens de responsabilul comisiei de evaluare. Interviurile se vor desfășura pe rând, cu câte un candidat, conform unei planificări ce va fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

  La începutul interviului, candidatul va fi identificat vizual de către membrii comisiei de evaluare, pe baza documentului de identitate prezentat de candidat la interviu. Tot atunci, se va reaminti candidatului faptul că a fost de acord, prin semnarea Fișei de înscriere, cu înregistrarea interviului și cu respectarea Codului de etică și deontologie profesională al Universității POLITEHNICA din București"

  Pe perioada interviului camerele video vor fi deschise, atât pentru candidat, cât și pentru membrii comisiei de evaluare.

  Pentru orice problemă legată de conectarea la platforma Microsoft Teams candidații se vor adresa responsabilului informatic al facultății pe adresa de e-mail admitere.energetica@upb.ro.

 • Comunicarea rezultatelor

  calendar admitere 17.09.2022 - 18.09.2022

  Comunicarea rezultatelor se va face în data de 17.09.2022. CLICK AICI!!!

  Contestațiile se trimit până pe data de 18.09.2022, ora 8:00, la adresa de e-mail admitere.energetica@upb.ro.

 • Înmatricularea candidaților

  calendar admitere 19.09.2022 - 19.09.2022

  Înmatricularea candidaților admiși în admiterea septembrie 2022 se va face la secretariatul facultății, în ziua de 19.09.2022, în intervalul orar 9-16.

  Pentru înmatriculare, candidații admiși în sesiunea de admitere iulie 2022 trebuie să depună la secretariatul facultății unde au fost admiși următoarele documente:

  • forma fizică a fișei de înscriere;
  • 2 fotografii, realizate recent, color, format 3x4 cm;
  • diploma de bacalaureat (în original);
  • diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia (în original); candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2022 pot depune la înscriere în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu (în original);
  • foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer (în original);
  • certificatul de naștere(copie conform cu originalul);
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul, copie conform cu originalul);
  • buletin/carte de identitate/pașaport (copie conform cu originalul);
  • dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);

  Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și „Facultatea de Energetică”, prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:

  Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Comercială Română (BCR), sau

  Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

Admitere completare

Sesiunea IV de admitere este deschisă pentru înscriere la programele:

 • Energetica Orașelor Inteligente (MS14)

 • Managementul Mediului și Dezvoltare Durabila (MB1)

Desfășurarea sesiunii
 • înscrierea candidaților

  calendar admitere 19.09.2022 - 25.09.2022

  Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea septembrie 2022, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB (https://admitere.pub.ro/) sau fizic la secretariatul facultății dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

  1. fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 din Regulament, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
  2. diploma de bacalaureat;
  3. diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
  4. foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
  5. certificatul de naștere;
  6. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  7. buletin/carte de identitate/pașaport;
  8. dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB); Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.
  9. declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
  10. pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

  Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (2)-(4) și (6).

 • Concurs admitere

  Concursul de admitere la masterat constă din două probe, astfel:

  • Proba 1– o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, susținută on-line, cu subiecte dintr-o bibliografie specifică fiecărui program de masterat, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.
  • Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu, susținută on-line, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.

  Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

  • MG = (MA + MB )/2

  TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

  Domeniu: Inginerie Energetică

  Domeniu: Ingineria Mediului

  PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS

  Domeniu: Inginerie Energetică

  MS 14 - Energetica Oraşelor Inteligente | Interviul: Microsoft Teams | Data: 26.09.2022 | Ora: 9:00

  Domeniu: Ingineria Mediului

  MB 1 - Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă | Interviul: Microsoft Teams | Data: 26.09.2022 | Ora: 9:00

  DESFĂȘURAREA PROBELOR DE CONCURS

  Candidații se vor conecta la modulul corespunzător programului de masterat, pe baza invitației transmise de responsabilul cu gestionarea modului din Microsoft Teams (recomandăm astfel crearea din timp a unui cont, vezi link) din comisia de evaluare. Aceste invitații vor fi transmise după încheierea perioadei de înscriere, cu cel puțin o zi înainte de ziua desfășurării probei de admitere.

  Cele două probe de concurs se vor desfășura în aceeași zi, în aceeași sesiune on-line. După participarea la interviul pentru Proba 1, candidatul va participa la interviul pentru Proba 2.

  Interviul pentru Proba 1 va avea în vedere evaluarea cunoștințelor generale tehnice și de specialitate specifice fiecărui program de masterat.

  Interviul pentru Proba 2 va avea în vedere următoarele aspecte:

  • competențe și aptitudini de comunicare;
  • competențe și aptitudini/abilități tehnice/sociale;
  • aptitudini și competențe de învățare.

  Cele două probe, în ansamblul lor, se vor referi la:

  • studiile și activitatea anterioară a candidatului;
  • planul personal de educație și pregătire profesională;
  • motivația de a urma programul respectiv de masterat.

  Interviurile vor fi înregistrate individual, pentru fiecare candidat, de către persoana din comisia de evaluare desemnată în acest sens de responsabilul comisiei de evaluare. Interviurile se vor desfășura pe rând, cu câte un candidat, conform unei planificări ce va fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

  La începutul interviului, candidatul va fi identificat vizual de către membrii comisiei de evaluare, pe baza documentului de identitate prezentat de candidat la interviu. Tot atunci, se va reaminti candidatului faptul că a fost de acord, prin semnarea Fișei de înscriere, cu înregistrarea interviului și cu respectarea Codului de etică și deontologie profesională al Universității POLITEHNICA din București"

  Pe perioada interviului camerele video vor fi deschise, atât pentru candidat, cât și pentru membrii comisiei de evaluare.

  Pentru orice problemă legată de conectarea la platforma Microsoft Teams candidații se vor adresa responsabilului informatic al facultății pe adresa de e-mail admitere.energetica@upb.ro.

 • Comunicarea rezultatelor

  calendar admitere 26.09.2022 - 27.09.2022

  Comunicarea rezultatelor se va face în data de 26-27.09.2022.

  Lista candidaților declarați admiși.

  Contestațiile se trimit până pe data de 27.09.2022, ora 8:00, la adresa de e-mail admitere.energetica@upb.ro.

 • Înmatricularea candidaților

  Înmatricularea candidaților admiși se va face la secretariatul facultății, în ziua de 27.09.2022, în intervalul orar 9-16.

  Pentru înmatriculare, candidații admiși trebuie să depună la secretariatul facultății unde au fost admiși următoarele documente:

  • forma fizică a fișei de înscriere;
  • 2 fotografii, realizate recent, color, format 3x4 cm;
  • diploma de bacalaureat (în original);
  • diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia (în original); candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2022 pot depune la înscriere în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu (în original);
  • foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer (în original);
  • certificatul de naștere(copie conform cu originalul);
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul, copie conform cu originalul);
  • buletin/carte de identitate/pașaport (copie conform cu originalul);
  • dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);

  Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și „Facultatea de Energetică”, prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:

  Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Comercială Română (BCR), sau

  Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).