Asigurarea calității

Calitatea este în principal rezultatul interacțiunii dintre cadre didactice, studenți și mediul instituțional de învățare. De aceea, asigurarea calității se bazează pe dezvoltarea unei culturi a calității asumată de toți cei implicați, ceea ce presupune dezvoltarea de proceduri interne clare, relevante pentru evaluarea activității academice și de cercetare, pe care să le aplice în mod consecvent.

Excelența în educație și cercetare nu poate fi atinsă fără un management adecvat al calității bazat pe o cultură a calității.

Asigurarea calității, ca angajament cheie al procesului Bologna este esențială pentru dezvoltarea încrederii reciproce, creșterea mobilității și recunoașterea calificărilor, diplomelor și a perioadelor de studii în Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA).

În contextul demarării competiției pe piața educațională, universitățile trebuie să-și adapteze conceptual sistemul de management al calității astfel încât să poată face față cerințelor impuse. Pornind de la acest considerent, Universitatea POLITEHNICA din București a implementat și dezvoltat un Sistem de Management al Calității ce are ca obiectiv creșterea performanțelor. Consiliul Calității la nivelul universității, Comisiile Calității la nivelul facultăților și Grupurile de Lucru de la nivelul departamentelor au misiunea de a asigura respectarea standardelor de performanță către care tinde universitatea.

Facultatea de Energetică are ca obiectiv major să își întărească poziția în topul facultăților de profil din România și în comunitatea academică internațională, prin calitatea programelor de studii oferite și a activității de cercetare, seriozitate, eficiență și performanță, loialitate față de studenți și responsabilitate față de societate, contribuind la îndeplinirea cerințelor impuse de atingerea obiectivelor strategice asumate la nivelul universității.

În acest context, principalul obiectiv în asigurarea calității în Facultatea de Energetică îl constituie îndeplinirea cerințelor impuse pentru atingerea obiectivelor asumate la nivelul facultății și al universității.

Acțiunile care se impun sunt:

Dezvoltarea și consolidarea proceselor de evaluare și asigurare internă a calității, revizuirea permanentă și aplicarea consecventă a metodologiilor și procedurilor existente, pentru creșterea calității tuturor activităților din facultate (de exemplu a evaluării cadrelor didactice prin autoevaluare, evaluare de către studenți și evaluare colegială)
Identificarea proceselor din facultate care trebuie procedurate și elaborarea unor proceduri pentru asigurarea și îmbunătățirea calității
Participarea la procesele de evaluare și asigurare externă a calității, conform legii, și menținerea acordării de către ARACIS a gradului de încredere pentru programele de studii aflate în evaluare periodică
Obținerea certificării internaționale EUR-ACE pentru programele de studii
Realizarea anuală a raportului pentru asigurarea calității și elaborarea planului de măsuri pentru asigurarea calității
Autoevaluarea anuală a programelor de studii de licență, masterat și doctorat și propunerea măsurilor de îmbunătățire a acestora
Autoevaluarea anuală a examenului de admitere și propunerea măsurilor de atragere a absolvenților de liceu spre programele de studii ale facultății noastre
Autoevaluarea anuală a activității didactice (analiza rezultatelor obținute de studenți după cele 2 sesiuni, dinamica posturilor didactice, note de comandă transmise/primite etc.)
Autoevaluarea anuală a activității de cercetare și propunerea măsurilor de îmbunătățire a acesteia
Participarea personalului academic și a studenților la programe de formare în domeniul asigurării și îmbunătățirii interne și externe a calității, organizate de către universitate, ARACIS sau alte instituții
Promovarea transparenței cu privire la calitatea procesului de învățământ, prin prezentarea, pe site-ul facultății a informațiilor privind starea instituțională a calității, precum și a facultății
Încurajarea și sprijinirea personalului academic pentru a deveni experți în domeniul calității, membrii în Registrul Evaluatorilor ARACIS sau în comisiile permanente
Participarea la dezvoltarea și implementarea codului procedural pentru desfășurarea activităților de CDI la nivelul universității