Asigurarea calității

Universitatea POLITEHNICA din București a implementat și dezvoltat un sistem de Management al Calității ce are ca obiectiv creșterea performanțelor, bazat pe structuri organizatorice suport pentru implementare, precum: Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, Consiliul Calității, la nivel de universitate, Comisiile Calității, la nivel de facultăți, grupurile de lucru la nivel departamental, grup de auditori interni și Serviciul Calitate.

Pentru asigurarea calității în Facultatea de Energetică și atingerea obiectivelor strategice Decanul a numit Comisia pentru managementul calității, comunicare și transformare digitală formată din:

Preşedinte

  • Conf.dr.ing. Constantin IONESCU – prodecan responsabil cu asigurarea calității

Membrii

  • Prof.dr.ing. Sorina COSTINAS – Departamentul de Producere şi Utilizare a Energiei
  • Conf.dr.ing. Marian COSTEA – Departamentul de Sisteme Electroenergetice
  • Conf.dr.ing. Georgiana DUNCA – Departamentul de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului
  • Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – Departamentul de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului
  • Ș.l.dr.ing. Nicoleta ARGHIRA – reprezentant al Facultății de Automatică și Calculatoare în Consiliul Facultății de Energetică

Această structură are un regulament de funcționare propriu, dar respectă principiul fundamental în domeniul calității și anume că responsabilitatea asigurării calității proceselor dintr-o organizație îi revine managementului de la cel mai înalt nivel. Așadar, Sistemul de Management al Calității la nivelul Facultății de Energetică este condus de Decan care, conform Regulamentului privind Sistemul de Management al Calității în Universitatea POLITEHNICA din București:

Stabilește strategia, politica, obiectivele și prioritățile facultății în domeniul calității
Urmărește cunoașterea și aplicarea în facultate atât a aspectelor generale cât și a celor specifice
Numește Prodecanul cu asigurarea calității, care este reprezentantul Decanului pentru SMC, investit cu responsabilitate și autoritate privind proiectarea, menținerea și îmbunătățirea SMC la nivel de facultate
Numește Comisia pentru Managementul Calității

Comisia pentru Managementul Calității este un organism colectiv de lucru al facultății care identifică, analizează și propune soluții și decizii care privesc SMC. Ea elaborează Raportul anual al asigurării calității în facultate, care este prezentat, discutat și avizat de Consiliul Facultății.

La nivelul fiecărui departament din facultate a fost numit de către directorul de departament un responsabil pentru asigurarea calității.

De asemenea, la nivelul Consiliului Facultății funcționează Comisia de Specialitate pentru Asigurarea Calității în care sunt incluși și reprezentanți ai studenților.

Principalele atribuții ale Comisiei pentru Asigurarea Calității din Facultatea de Energetică sunt:

Sprijinirea conducerii facultății în elaborarea politicii și a obiectivelor referitoare la calitate
Identificarea, definirea și analiza principalelor procese din facultate pentru determinarea acelora care sunt critice pentru calitatea rezultatelor și asigurarea mijloacelor și metodelor de ținere sub control și îmbunătățire continuă a acestora (practica studenților, organizarea activității de cercetare la studiile de master)
Asigurarea suportului logistic comun la nivelul facultății în vederea întocmirii rapoartelor de autoevaluare (spații, infrastructură, cercetare științifică)
Coordonarea activității de evaluare periodică internă a calității programelor de studii de licență și de masterat precum și a altor procese din facultate, în scopul îmbunătățirii calității acestor programe și al creșterii responsabilităților individuale ale cadrelor didactice
Dezvoltarea și promovarea unei atitudini pro-calitate a cadrelor didactice și studenților din facultate, în concordanță cu cerințele partenerilor interni și externi ai proceselor educaționale
Asigură asistența tehnică acordată elaboratorilor Rapoartelor de Autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS a programelor de studii de licență și master acreditate
Elaborează și prezintă în fața Consiliului Facultății Rapoartele anuale privind  asigurarea calității proceselor de învățământ și administrative din facultate
Asigură implementarea planului anual de îmbunătățire a calității proceselor din facultate
Face propuneri de îmbunătățire a documentelor Sistemului de Management al calității implementat în Universitatea POLITEHNICA din București

Ca o recunoaștere a realizărilor întregii comunități academice, în ceea ce privește excelența programelor de studii, calitatea și vizibilitatea cercetării științifice, prin capacitatea sa administrativă și instituțională, Universitatea POLITEHNICA din București s-a clasificat în categoria universităților de cercetare avansată și educație, fiind singura universitate din România care se află în toate domeniile de ierarhizare în prima categorie (A) pentru toate programele de studii. De asemenea, în anul 2015, în urma evaluării Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, a obținut reconfirmarea acreditării, cu grad înalt de încredere.

Toate programele de studii ale facultății sunt acreditate cu calificativul încredere de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior. În anul 2017 un program de studii a obținut certificarea internațională EUR-ACE®, conferită de către Rețeaua Europeană pentru Acreditare în Educația Inginerească (European Network for Accreditation of Engineering Education ENAEE), certificare care oferă recunoaștere și valoare internațională calificării și contribuie la facilitarea mobilității academice și profesionale a absolvenților.