Strategia cercetării

Activitatea de cercetare, educația și impactul social sunt elemente inseparabile ale unei universități moderne. Cercetarea aduce valoare, atât educației, cât și societății. Rolul cercetării în facultate este esențial în epoca actuală, în care progresele tehnologice sunt rapide, au loc într-o lume în continuă schimbare, astfel încât cunoașterea și informațiile sunt din ce în ce mai importante. Cercetarea joacă un rol important în diferențierea universităților și în posibilitatea grupurilor de cercetare din universitate de a se alătura unor grupuri de cercetare competitive din străinătate.

În societatea bazată pe cunoaștere ce caracterizează lumea de astăzi, Facultatea de Energetică îşi propune să devină un jucător important la nivel național şi internațional, generând şi transferând cunoștințe prin educație, cercetare științifică şi inovare, care să aducă elemente de complementaritate şi abordări specifice în spațiul internațional al educației şi cercetării științifice.

Facultatea de Energetică a definit, pentru perioada actuală, ca tematică de mare actualitate, domeniul de cercetare Sisteme energetice eficiente, ecologice și inteligente.

Obiectivul principal al cercetării științifice din Facultatea de Energetică constă în creșterea performanței cercetării în facultate, a vizibilității rezultatelor științifice și echipamentelor de care dispunem, consolidarea poziției de leader în cercetarea științifică din țară în domeniul ingineriei energetice și creșterea poziției domeniului ingineriei energetice în topurile internaționale, ținând seama de temele de cercetare prioritare Orizont Europa.

De asemenea, cercetarea științifică din facultate trebuie orientată spre obiectivele Strategiei Energetice a României 2019-2030 cu perspectiva 2050 și ale noii Agende Strategice 2019-2024.

Principalele acțiuni vizate

 • susținerea proiectelor depuse de către cadrele didactice din facultate în competițiile naționale sau internaționale, inclusiv cele din Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

 • actualizarea direcțiilor de cercetare din facultate ținând seama de temele de cercetare prioritare Orizont Europa și internaționalizarea cercetării prin încurajarea participării cadrelor didactice din facultate în proiecte internaționale de anvergură;

 • intensificarea eforturilor pentru utilizarea Infrastructurii Integrate de Cercetări Complexe pentru aplicații din domeniul Energie-Mediu-Apă, IIC – RENEWS, cuprinsă în anul 2017 în roadmap-ul național, în scopul obținerii de fonduri pentru cercetare;

 • susținerea cercetărilor care au relevanță economică, care au ca rezultat produse și servicii inovatoare, oferă oportunități de afaceri sau îmbunătățesc viața oamenilor;

 • întărirea relațiilor cu mediul socio-economic prin realizarea de proiecte de cercetare comune orientate spre necesitățile acestora și transfer tehnologic;

 • constituirea de grupuri de cercetare pe domenii interdisciplinare, cu leaderi de grup de regulă conducători de doctorat, care vor putea reuni doctoranzi, post-doctoranzi, cadre didactice tinere și cercetători atrași prin mobilități interne în cadrul parteneriatului ARUT și internaționale; școala doctorală trebuie să devină principalul promotor al acestor grupuri de cercetare;

 • atragerea în grupurile de cercetare din facultate a studenţilor de top din anii terminali la studiile de licență, de la masterat, cât și a doctoranzilor din școala doctorală și a celor care provin de la universități din țară și străinătate;

 • atragerea studenților în activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti din facultate; analiza și restructurarea cercurilor științifice din facultate;

 • sprijinirea inițiativelor de tip start-up/spin-off și constituirea unor programe de incubare, pre-accelerare sau dezvoltare a unor asemenea inițiative;

 • consolidarea și dezvoltarea de parteneriate strategice cu companiile din domeniul energetic și cu facultăți/departamente de profil din străinătate;

 • consolidarea legăturilor cu facultățile de profil din țară prin proiecte de cercetare comune;

 • stimularea cercetării științifice prin acordarea unui premiu anual de excelență în cercetare unui cadru didactic, respectiv unui student doctorand din facultate;

 • creșterea vizibilității facultății prin implicarea în organizarea manifestărilor științifice din domeniu, cu precădere a Conferinţei Internaţionale Energie-Mediu (CIEM) împreună cu facultățile de profil din țară;

 • creșterea vizibilității cercetării științifice din facultate prin diseminarea rezultatelor în reviste și conferințe de prestigiu, precum și participarea cu stand de prezentare a rezultatelor la evenimente internaționale de anvergură

 • prezentarea în Consiliul Facultății a rezultatelor proiectelor de cercetare de către directorul de proiect sau responsabilul din partea UPB astfel încât comunitatea facultății să cunoască și să utilizeze rezultatele cercetărilor din facultate