Examen disertație
2021 - 2022

Domeniu

Inginerie Energetică

Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice - MS 2
calendar
15 Sep 2021
calendar
09:00
Comisie

Informațiile vor apărea în curând

Alte informații

Informațiile vor apărea în curând

Eficiență Energetică - MS 4
calendar
14 Sep 2021
calendar
09:00
Comisie

Informațiile vor apărea în curând

Alte informații

Informațiile vor apărea în curând

Inginerie Nucleară - MS 5
calendar
15 Sep 2021
calendar
14:00
Comisie

Informațiile vor apărea în curând

Alte informații

Informațiile vor apărea în curând

Surse Regenerabile de Energie - MS 9
calendar
13 Sep 2021
calendar
12:30
Comisie

Informațiile vor apărea în curând

Alte informații

Informațiile vor apărea în curând

Informatică Aplicată în Energetică - MS 11
calendar
14 Sep 2021
calendar
11:00
Comisie

Informațiile vor apărea în curând

Alte informații

Informațiile vor apărea în curând

Servicii Energetice - MS 12
calendar
15 Sep 2021
calendar
12:30
Comisie

Informațiile vor apărea în curând

Alte informații

Informațiile vor apărea în curând

Hidro-Informatică şi Ingineria Apei - MS 13
calendar
15 Sep 2021
calendar
12:30
Comisie

Informațiile vor apărea în curând

Alte informații

Informațiile vor apărea în curând

Energetica Oraşelor Inteligente - MS 14
calendar
15 Sep 2021
calendar
09:00
Comisie

Informațiile vor apărea în curând

Alte informații

Informațiile vor apărea în curând


Domeniu

Inginerie și Management

Managementul Sistemelor Energetice - MS 8
calendar
15 Sep 2021
calendar
09:00
Comisie

Informațiile vor apărea în curând

Alte informații

Informațiile vor apărea în curând


Domeniu

Ingineria Mediului

Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă - MB 1
calendar
15 Sep 2022
calendar
09:00
Comisie

Informațiile vor apărea în curând

Alte informații

Informațiile vor apărea în curând


PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTERAT aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 25.05.2021

  1. Prezenta procedură s-a elaborat pe baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021 și – Metodologiei privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare pentru studenții Universității POLITEHNICA din București în anul universitar 2020-2021, semestrul II și se aplică în cadrul Facultății de Energetică, pentru finalizarea studiilor de licență în sesiunea iunie 2021.

  2. Se pot prezenta la examenul de disertaţie numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

a) absolvenţii din promoţia 2021;

b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.

  1. Înscrierea absolvenților pentru examenul de disertaţie

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 30.08-10.09.2021, pentru fiecare program de studii de Masterat.

Fiecare absolvent va trebui să depună următoarele documente:

a) cererea on-line de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent, și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platformă;

b) dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat on-line, după caz, lucrarea de disertaţie (se trimite la Secretariat);

c) copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat; se încarcă în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

d) declarația de originalitate a proiectului de diplomă/lucrării de disertație; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent, și se încarcă scanat în secțiunea date personale;

e) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea date personale. Pentru absolvenți din generațiile mai vechi, care nu au acces la Chestionarul privind Angajabilitatea, am pregătit o variantă online a acelui chestionar fizic:: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021. În urma completării acestui chestionar, veti primi o dovadă, prin email, pe care o veti putea atașa dosarului;

g) copia Scrisorii/ Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă on-line. Originalul se va depune la secretariatul facultății.

TOATE documentele de la punctele a-e se vor trimite ȋn perioada 30.08-10.09.2021 și către Secretariatul facultății, la adresa de e-mail ileana.epure@upb.ro, incluse într-o arhivă cu numele Nume_Prenume_grupa_seria.

Secretariatul facultății va solicita de la Departamentul Financiar și de la Direcția Administrativă a UPB, semnalarea eventualelor debite pe care le-ar avea studenții ce se înscriu în sesiunea pentru susținerea examenului de diplomă.

Următoarele documente se vor depune la secretariatul facultății până la 08.10.2021:

a) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

b) Scrisoarea/Ordinul Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) în original.

Fiecare absolvent va încărca 2 documente pe platforma www.cursuri.pub.ro („Moodle”)/ https:/curs.pub.ro, în secțiunea destinată fiecărei specializări, până la data de 10.09.2021:

1. lucrarea de disertaţie în format electronic

2. tema lucrării de disertaţie semnată și scanată

După ce lucrarea de disertaţie este încărcată pe platforma Moodle, secretarul comisiei va trimite un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail cu care studentul este înregistrat pe platforma Moodle. Acest mesaj reprezintă dovada că a predat on-line lucrarea de disertaţie, pe care absolventul o va include în documentele pentru înscrierea la examenul de disertaţie.

Coordonatorul lucrării de disertaţie, până la data de 10.09.2021.

  1. Trimite studentului Tema lucrării de disertaţie semnată şi scanată.

  2. Trimite secretarului comisiei Referatul de apreciere asupra lucrării de disertaţie (formularul se găseşte pe site-ul facultăţii).

Secretarul comisiei de disertaţie va descărca tema lucrării de disertaţie și referatul de apreciere corespunzătoare fiecărui absolvent și le va trimite către Secretariatul facultății, la adresa de e-mail ileana.epure@upb.ro.

Documentele printate se semnează pentru conformitate cu originalul de cadrul didactic coordonator luând legătura cu secretarul comisiei.

  1. Susținerea lucrărilor de disertaţie

Studenţii vor ȋncărca pe Moodle prezentarea și chestionarul facultății privind inserția pe piața muncii până cel târziu cu o zi ȋnainte de ziua susţinerii examenului.

Comisiile pentru susținerea lucrărilor de disertaţie se întrunesc în ziua susținerii examenului de disertaţie pe platforma Microsoft Teams.

Pentru a asigura buna desfășurare a examenului de disertaţie, membrii comisiei de examinare vor fi prezenți în ziua examenului în Universitatea POLITEHNICA din București, iar documentele vor fi semnate în aceeași zi, după finalizarea examenului.

Pentru prezentarea lucrării de disertaţie timpul alocat unui student este: 10 minute pentru prezentare şi 10 minute pentru ȋntrebări din partea comisiei.

Listele cu programarea pe zile și ora exactă pentru susţinerea probelor de examen pentru fiecare candidat vor fi afișate pe site-ul facultății până la data de 10.09.2021.

  1. Arhivarea documentelor

Secretarul comisiei de disertaţie va realiza pentru fiecare absolvent un folder cu denumirea Nume_prenume student_examen disertatie_2021, care conține:

Lucrarea de disertație Tema lucrării de disertație Referatul de apreciere asupra lucrării de disertație Înregistrarea video a prezentării lucrării de disertație de pe MS Teams Arhivarea documentelor se va face de către secretarii de comisii în cel mult trei zile de la finalizarea examenului. Arhivarea se va face pe un calculator al facultăţii care se află la Decanat – biroul Prodecani.

Absolventul va depune la Secretariatul facultății lucrarea de disertație în original până la data de 08.10.2021.