Burse

Toți studenții sunt rugați să trimită codul IBAN pentru a fi introdus în baza de date

An universitar: 2023 - 2024 - Sem II

An universitar: 2023 - 2024 - Sem I

În anul universitar 2023-2024, bursele se vor acorda conform:

Ordinului Ministerului Educației nr. 6463 / 2023 – privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții şi cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvenţă – OM burse 6463/2023

și

Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București începând cu anul universitar 2023-2024 –Metodologie burse

**Art. 1. Categorii de burse **

(1) Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, denumită în continuare Politehnica București, poate acorda, în condițiile legii, pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, următoarele categorii de burse:

a) burse de excelență olimpică I/internațională;

b) burse de performanță;

c) burse de studiu;

d) burse pentru masterat didactic;

e) burse pentru învățământ dual;

f) burse sociale;

g) burse speciale;

h) burse de performanță sportivă.

Calendarul acordării burselor îl puteți accesa de aici

Art.21. Bursele de performanță

(6) Bursa de performanță gradul I se acordă astfel:

a) numai studenților din anii II-IV ai ciclului de licență și pentru studenții din anul II ai ciclului de masterat, dacă media generală a anului precedent este de minimum 9,70 și studentul respectiv are minim 30 de puncte obținute conform listei de criterii prevăzute în Anexa nr. 1 a Metodologiei -Anexa 1_metodologie

b) la începutul anului universitar, pe durata unui an universitar și se revizuiește după sesiunea din iarnă, când comisia de burse a facultății poate hotărî retragerea bursei acelor studenți care nu au obținut rezultate profesionale corespunzătoare.

c) candidații vor depune la comisia de burse a facultății/decanat un dosar ce va cuprinde: cererea Model cerere_bursa performanta_2023-2024 însoțită de C.V., lista cu participări la concursuri profesionale, lucrări și articole publicate, participarea la contracte de cercetare științifică și alte acte doveditoare conform calendarului burselor.

(7) Bursa de performanță gradul II se poate acorda din fondul de burse al facultății, începând cu anul II de studii, studenților de la studii universitare de licență și anul II pentru studenții de la masterat, care în anul precedent sau după sesiunea din iarnă, au obținut media >= 9,50.

(8) Bursa de performanță gradul III se acordă astfel:

  • studenților admiși în anul I, ciclul de licență, care au obținut, la admitere, media >= 8,00;
  • studenților din anii II, III si IV ai ciclului de licență, care la sfârșitul anului universitar precedent (la atribuirea burselor în semestrul I) sau după sesiunea din iarnă (la atribuirea burselor în semestrul al II-lea) au obținut media 8,00;
  • studenților de la studii universitare de masterat din anul I dacă au obținut la concursul de admitere (la atribuirea burselor în semestrul I) sau după sesiunea din iarnă (la atribuirea burselor în semestrul al II-lea) media 8,00 și studenților din anul II ai ciclului de studii de masterat care au obținut media peste 8,00 în semestrul I sau în anul precedent.

Art. 26. Bursele sociale – detalii în metodologie

(8) Beneficiarii burselor sociale pot fi:

a) studenții orfani de unul sau ambii părinți, studenții care provin din familii monoparentale sau studenții proveniți din centre de plasament și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenții bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale, pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiul F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Art. 28. Calculul venitului lunar mediu net

(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea vârstei de 26 de ani. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform prevederilor legale.

(2) Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestora și ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) În situația în care personalul instituției de învățământ are suspiciuni privind îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, rectorul Politehnicii București sesizează situația autorităților publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale. Personalul instituției de învățământ nu efectuează anchete sociale în vederea acordării burselor sociale.

(4) După caz, bursa socială poate fi acordată sau retrasă, ca urmare a unei solicitări în acest sens din partea serviciilor publice de asistență socială și pe baza unui raport de anchetă socială.

**Art. 29. Depunerea documentelor în vederea acordării burselor sociale **

(1) Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de solicitanți se face de către reprezentanții instituției de învățământ superior, respectiv, Comisia de atribuire a burselor la nivel de facultate, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal, în a cărui rază teritorială se află situația beneficiarii, de eliberare a unui document care să ateste situația veniturilor declarate de către aceștia.

(2) În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în unul dintre tipurile de burse oferite:

a) cererea solicitantului, însoțită de o declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

b) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de atribuire a burselor poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri sau cel puțin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;

c) copie a certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinților, copie a actelor de stare civilă/decizia instanței de menținere a stării de arest/raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, dacă este cazul; d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 26 alin. (8) lit. b) din prezenta metodologie;

(3) Pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei, așa cum sunt precizate la alin. (2), este necesar acordul olograf al studentului și membrilor familiei, după caz, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

Tipizatele și alte informații necesare pentru depunerea dosarului de burse sociale sunt:

Pentru anului universitar 2023-2024, plafonul pentru acordarea bursei sociale este salariul de bază minim net pe economie este de** 2079 lei lunar / membru de familie**. Perioada considerată pentru evaluarea veniturilor nete – 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar.

Dosarele depuse deja pentru obținerea bursei sociale se vor actualiza la secretariatul facultății conform calendar

Cuantumul burselor în anul universitar 2023 – 2024