Admitere licență - informații

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență anul universitar 2022-2023 poate fi consultat prin accesarea https://admitere.pub.ro/.

Admitere anticipată

calendar admitere Calendar

NUMĂRUL DE LOCURI:

 • Buget: 300 locuri
 • Taxă: 45 locuri

Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată prin concurs este limitat.

Candidații eligibili vor fi declarați admiși anticipat (prin concurs), în limita locurilor menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III - Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare.

DOMENIUL: Inginerie Energetică

PROGRAME DE STUDIU*:

 • Energetică şi Ingineria Fluidelor
 • Energetică şi Tehnologii Informatice
 • Energetică şi Tehnologii de Mediu
 • Energetică şi Tehnologii Nucleare
 • Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 • Managementul Energiei
 • Termoenergetică

(*) Studenţii vor fi repartizaţi pe specializările domeniului Inginerie Energetică la sfârşitul anului II de studii.

Desfășurarea sesiunii
 • Înscriere online la sesiunea curentă

  calendar admitere 28.03.2022 - 26.06.2022

  În Sesiunea I - Admitere anticipată un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB (facultatea de bază) și va plăti o singură taxă de înscriere.

  Înscrierea se face pe platforma https://admitere.pub.ro/.

  Pachetul de documente necesar înscrierii candidaților(vezi Anexa IV):

  • Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

  • 1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  • Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate mediile obținute de candidat în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv, P2 (vezi Anexa II-1), cât și mediile generale obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3 (vezi Anexa III). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  • Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III și/sau Anexa VI). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anx.IV-6 sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anx.IV-7). Documentul/ documentele scanate/fotografiate, în format *jpg sau *pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și “Facultatea de Energetică”, astfel:

  • direct, prin platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;

  • prin transfer bancar (realizat printr-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:

  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Comercială Română (BCR), sau

  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

  • Cererea de înscriere semnată de candidat în care să fie menționate opțiunile candidatului pentru admiterea anticipată la facultatea de bază. Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.

  • Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line https://admitere.pub.ro

  • Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maximum 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Daca documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.

 • Admitere preliminară

  calendar admitere 30.06.2022 - 02.07.2022

  Admiterea în Sesiunea I- Admitere anticipată la Facultatea de Energetică se realizează prin concurs de dosare.

  • Rezultate: 30 iunie 2022
  • Contestații: 1 iulie 2022
  • Rezultate finale: 2 iulie 2022

  II.1. Admiterea anticipată fără concurs

  • Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare internaționale, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, beneficiază de dreptul de a se înscrie, la cerere, fără susținerea concursului de admitere, în cadrul numărului de locuri/granturi alocate, în învățământul superior de stat în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși, putând urma, fără taxe de școlarizare, cursurile a două facultăți în instituții de învățământ superior de stat.

  • În plus, față de prevederile anterioare, în anul 2022, pentru obținerea statutului de pre-admis fără concurs în cadrul Facultății de Energetică, în condițiile legii și cu respectarea cadrului definit prin hotărârile Senatului UPB, vor fi luate în considerare următoarele olimpiade și concursuri (vezi Anexa VI):

  admitere anticipata fara concurs

  II.2. Admiterea anticipată prin concurs

  Media generală de admitere (MG) se determină cu relația:

  • MG = (4*MC + NB)/5 (unde MC este media notelor de concurs, iar NB reprezintă nota pentru proba P3 (vezi Anexa III).

  Media notelor de concurs (MC) se calculează cu formula:

  • MC = (NC1 + NC2)/2 (unde notele NC1 și respectiv NC2 sunt obținute la probele de concurs P1 și respectiv P2 (vezi Anexa II-1).

  La proba de concurs P1 se evaluează rezultatele obținute de candidat la Matematică (M) în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, iar nota obținută se calculează astfel:

  • M = Ma = (M9 + M10 + M11)/3 sau M = Mb = (M9 + M10)/2 (în funcție de specialitatea absolvită la liceu (vezi Anexa II-5.).

  La proba de concurs P2 se evaluează rezultatele obținute de candidat la Fizică (F) în clasele a IX-a și a X-a, adică

  F = Fa = (F9 + F10)/2

  sau la Informatică (I) în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, adică

  I = Ia = (I9 + I10 + I11)/3

  La proba de concurs P3 se evaluează rezultatele extracurriculare obținute de candidat, astfel:

  admitere anticipata fara concurs

  Atenție! La proba P3 se iau în considerare numai concursurile din domeniul tehnic sau al științelor.

 • Validare, înscriere în anul I și înmatriculare

  calendar admitere 07.07.2022 - 09.07.2022

  Vor putea fi declarați admiși anticipat și înmatriculați doar candidații care au fost declarați pre-admiși (atât fără concurs cât și prin concurs) în Faza II și au promovat examenul de Bacalaureat.

  Programul de lucru: zilnic între orele 08:00 - 16:00, în perioada 7- 9 iulie 2022.

  Validarea, înscrierea și înmatricularea se realizează personal sau prin procură notarială, la sediul Facultății de Energetică, cu următoarele documente în original (vezi Anexa V):

  • Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă

  Original

  ***Notă: Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2022, dacă liceul nu a eliberat diploma până la data înmatriculării, în locul diplomei de Bacalaureat se admite, în original, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă în original este, și în acest caz, necesară.

  • Certificatul de naștere al candidatului (original și copie). Originalul documentului din Tabelul Anx.IV-2 - Punctul 01
  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) (original și copie) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii, iar dacă acesta a expirat, o copie după vechiul act de identitate și originalul noului act. Originalul documentului din Tabelul Anx.IV-2 – Punctul 02.
  • 3 fotografii color, pe hârtie fotografică (tip pașaport/CI, recente, identice, dimensiune 3x4 cm). Pe spatele fiecărei fotografii se scrie numele, inițiala tatălui și prenumele.
  • Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate mediile obținute de candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv, P2, cât și mediile generale obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2 – Punctul 04. Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2– Punctul 05 și/sau, acolo unde este cazul, Originalul documentelor corespunzătoare prevăzute în Anexa VI. – Admiterea olimpicilor și a candidaților cu rezultate deosebite.
  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2– Punctul 06.
  • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2– Punctul 07.
  • Declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2 – Punctul 08.
  • Adeverința medicală din care să rezulte că este apt medical. Originalul documentului din Tabelul Anx.IV-2– Punctul 09.
  • Dovada achitării taxei de înmatriculare (vezi Anexa V-5). Original

  Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și „Facultatea de Energetică”, astfel:

  • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
  • prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:
  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Comercială Română (BCR), sau

  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

  • în numerar la punctele de plată puse la dispoziție de Comisia locală de admitere (valabil numai ca rezervă, pentru cazuri speciale);
Rezultate

Informațiile vor apărea în data de 10 iulie 2022.

Admitere

calendar admitere Calendar

NUMARUL DE LOCURI:

 • buget: 50 locuri + număr de locuri rămase din sesiunea de admitere anticipată
 • taxă: 45 locuri

DOMENIUL: Inginerie Energetică

PROGRAME DE STUDIU*:

 • Energetică şi Ingineria Fluidelor
 • Energetică şi Tehnologii Informatice
 • Energetică şi Tehnologii de Mediu
 • Energetică şi Tehnologii Nucleare
 • Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 • Managementul Energiei
 • Termoenergetică

(*) Studenţii vor fi repartizaţi pe specializările domeniului Inginerie Energetică la sfârşitul anului II de studii.

La această sesiune candidații participă numai după ce au absolvit liceul și au promovat Examenul național de Bacalaureat.

Desfășurarea sesiunii
 • Înscriere online la sesiunea curentă

  calendar admitere 04.07.2022 - 15.07.2022

  În Sesiunea II înscrierea la concurs se poate face on-line, pe platforma https://admitere.pub.ro/, în perioada 04 iulie – 13 iulie, ora 16.00, sau personal, la sediul facultății, beneficiind de suport direct, în perioada 04 iulie – 15 iulie, ora 16.00.

  Pachetul de documente necesar înscrierii on-line a candidaților (vezi Anexa VII):

  • Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro
  • 1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

  ***Notă Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2022, dacă liceul nu a eliberat diploma la data înscrierii, în locul diplomei de Bacalaureat se admite adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă este, și în acest caz, necesară Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  • Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil în anii de liceu (liceu (vezi Anexa VI). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anx.VII-11), sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anx.VII-12). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro. Pentru Sesiunile II și III taxa de înscriere este 125 lei. Candidații care au participat la Sesiunea I și care la sfârșitul acesteia au fost declarați candidați cu barem îndeplinit beneficiază, pentru Sesiunile II și III, de reducerea taxei de înscriere de la 125 lei la 50 lei. Ea se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază, la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:
   • direct, prin platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
   • prin transfer bancar (realizat printr-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:
  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Comercială Română (BCR), sau

  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

  • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.
  • Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line.
  • Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maximum 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Daca documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.
 • Admitere preliminară

  II.1. Admiterea fără concurs

  • Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare internaționale, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, beneficiază de dreptul de a se înscrie, la cerere, fără susținerea concursului de admitere, în cadrul numărului de locuri/granturi alocate, în învățământul superior de stat în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși, putând urma, fără taxe de școlarizare, cursurile a două facultăți în instituții de învățământ superior de stat.
  • În plus, față de prevederile anterioare, în anul 2022, pentru obținerea statutului de pre-admis fără concurs în cadrul Facultății de Energetică, în condițiile legii și cu respectarea cadrului definit prin hotărârile Senatului UPB, vor fi luate în considerare următoarele olimpiade și concursuri (vezi Anexa VI):

  admitere fara concurs

  II.2. Admiterea prin concurs Admiterea prin concurs are loc printr-un concurs cu probe scrise („c-s” - examen scris la disciplinele selectate (vezi Anexa II-2.2). Examenul scris constă din două probe P1 – probă scrisă în sala de examen și P2 – probă scrisă în sala de examen:

  • Proba P1: Algebră și elemente de analiză matematică
  • Proba P2: la alegere dintre Fizică / Geometrie și trigonometrie / Informatică

  Cele două probe sunt susținute în aceeași zi (18 iulie 2022), respectiv aceeași sală. Timpul destinat soluționării subiectelor din chestionarele de concurs ale celor două probe scrise este de 3 ore.

  Media generală de admitere (MG) se determină cu relația:

  • MG = (4*MC + NBac)/5 - unde MC este media notelor de concurs, iar NBac reprezintă nota pentru proba P3 (media generală obținută de candidat la examenul de Bacalaureat)

  Media notelor de concurs (MC) se calculează cu formula:

  !!! Pentru candidații din Sesiunea II care au diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia obținută într-o altă țară, media generală este egală cu media probelor de concurs (MC).

 • Validare, înscriere în anul I și înmatriculare

  Programul de lucru: zilnic între orele 08:00 - 16:00, în perioada 21-24 iulie 2022.

  Vor putea fi declarați admiși anticipat și înmatriculați doar candidații care au fost declarați pre-admiși (atât fără concurs cât și prin concurs) în Faza II.

  Validarea, înscrierea și înmatricularea se realizează personal sau prin procură notarială, la sediul Facultății de Energetică, cu următoarele documente în original, (vezi Anexa VIII):

  • Certificatul de naștere al candidatului (original și copie). Originalul documentului din Tabelul Anx.VII-2 – Punctul 01
  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) (original și copie) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii, iar dacă acesta a expirat, o copie după vechiul act de identitate și originalul noului act. Originalul documentului din Tabelul Anx.VII-2 – Punctul 02.
  • 3 fotografii color, pe hârtie fotografică (tip pașaport/CI,frontal, fundal neutru, recente, identice, dimensiune 3x4 cm). Pe spatele fiecărei fotografii se scrie numele, inițiala tatălui și prenumele.
  • Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă

  Original

  ***Notă: Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2022, dacă liceul nu a eliberat diploma până la data înmatriculării, în locul diplomei de Bacalaureat se admite, în original, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă în original este, și în acest caz, necesară.

  Originalul documentelor din Tabelul Anx.VII-2 – Punctul 04.

  Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil în anii de liceu (vezi Anexa VI.

  Originalul documentelor din Tabelul Anx.VII-2– Punctul 05.

  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă. Originalul documentelor din Tabelul Anx.VII-2– Punctul 06.
  • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat. Originalul documentelor din Tabelul Anx.VII-2– Punctul 07
  • Declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Originalul documentelor din Tabelul Anx.VII-2 – Punctul 08.
  • Adeverința medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează. Originalul documentului din Tabelul Anx.VII-2– Punctul 09.
  • Dovada achitării taxei de înmatriculare. Original.

  Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și „Facultatea de Energetică”, astfel:

  • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
  • prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:
  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Comercială Română (BCR), sau

  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

  • în numerar la punctele de plată puse la dispoziție de Comisia locală de admitere (valabil numai ca rezervă, pentru cazuri speciale);

Admitere completare

În perioada 25 iulie - 16 septembrie 2022 va fi organizată Sesiunea III - Admitere completare, pentru ocuparea locurilor vacante.

Situația locurilor vacante poate fi vizualizată aici.

În cadrul Sesiunii III, admiterea se face printr-un concurs de dosare, bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3) și desfășurat în trei faze succesive:

Faza I - Înscriere

Faza II – Admitere

Faza III – Validare și înmatriculare

CALENDARUL PENTRU SESIUNEA III - ADMITERE COMPLETARE

Sesiunea SIII-1: 25.07 - 29.07.2022 (Înscriere: 25.07 - 28.07.2022; Validare/Înmatriculare: 29.07.2022)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesiunea SIII-2: 30.07 - 29.08.2022 (Înscriere: 30.07 - 28.08.2022; Validare/Înmatriculare: 29.08.2022)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesiunea SIII-3: 30.08 - 9.09.2022 (Înscriere: 30.08 - 8.09.2022; Validare/Înmatriculare: 9.09.2022)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesiunea SIII-4: 10.09 - 16.09.2022 (Înscriere: 10.09 - 15.09.2022; Validare/Înmatriculare: 16.09.2022)

Sesiunea SIII-1

 • 25 - 29 iulie 2022

Candidații se înscriu pe site-ul https://admitere.pub.ro/.

Dosarele de concurs vor fi verificate de către Comisia Locală de Admitere (CLA), iar dacă este nevoie de informații suplimentare candidatul este contactat telefonic.

Înscrierea se poate face și la sediul facultății, zilnic între orele 10:00 - 14:00.

În data de 29.07.2022 are loc validarea și înmatricularea. Listele cu candidații admiși și înmatriculați, precum și locurile vacante disponibile pentru SIII-2 se afișează la ora 16:00.

Listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea SIII-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesiunea SIII-2

 • 30 iulie - 29 august 2022

Candidații se înscriu pe site-ul https://admitere.pub.ro/.

Dosarele de concurs vor fi verificate de către Comisia Locală de Admitere (CLA), iar dacă este nevoie de informații suplimentare candidatul este contactat telefonic.

În data de 29.08.2022 are loc validarea și înmatricularea. Listele cu candidații admiși și înmatriculați, precum și locurile vacante disponibile pentru SIII-3 se afișează la ora 16:00.

Listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea SIII-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesiunea SIII-3

 • 30 august - 9 septembrie 2022

Candidații se înscriu pe site-ul https://admitere.pub.ro/.

Dosarele de concurs vor fi verificate de către Comisia Locală de Admitere (CLA), iar dacă este nevoie de informații suplimentare candidatul este contactat telefonic.

Înscrierea se poate face și la sediul facultății, zilnic între orele 10:00 - 14:00.

În data de 9.09.2022 are loc validarea și înmatricularea. Listele cu candidații admiși și înmatriculați, precum și locurile vacante disponibile pentru SIII-4 se afișează la ora 16:00.

Listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea SIII-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesiunea SIII-4

 • 10 septembrie - 16 septembrie 2022

Candidații se înscriu pe site-ul https://admitere.pub.ro/.

Dosarele de concurs vor fi verificate de către Comisia Locală de Admitere (CLA), iar dacă este nevoie de informații suplimentare candidatul este contactat telefonic.

Înscrierea se poate face și la sediul facultății, zilnic între orele 10:00 - 14:00.

În data de 16.09.2022 are loc validarea și înmatricularea. Listele cu candidații admiși și înmatriculați pentru SIII-4 se afișează la ora 16:00.

Listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea SIII-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desfășurarea sesiunii
 • ÎNSCRIERE

  calendar admitere 26.07.2022 - 16.09.2022

  Înscrierea se face ONLINE prin platforma admitere.pub.ro

  Componența dosarului de concurs pentru înscrierea în această sesiune este:

  • Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma admitere.pub.ro.
  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma admitere.pub.ro.
  • 1 fotografie (tip pașaport/CI, frontal, fundal neutru, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma admitere.pub.ro.
  • Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma admitere.pub.ro.

  Notă

  Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2021, dacă liceul nu a eliberat diploma la dataînscrierii, în locul diplomei de Bacalaureat se admite adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă este, și în acest caz, necesară. Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format .jpg sau .pdf se încarcă on-line în platforma admitere.pub.ro

  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anx.VII-6) sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anx.VII-7). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma admitere.pub.ro
  • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line admitere.pub.ro după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.
  • Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line.

  Taxa de inscriere* se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și numele facultatii (Facultatea de Energetică) la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:

  • direct în platforma on-line admitere.pub.ro, cu card bancar;

  • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghiseul unei banci), într-unul dintre urmatoarele conturi:

  • Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270, CUI 4183199, deschis la Banca Comerciala Româna (BCR) sau

  • Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100, CUI 4183199, deschis la Banca Româna de Dezvoltare (BRD)

  • Taxa de inscriere este de 125 lei

  Candidaţii care au participat în sesiunile anterioare de admitere (Sesiunea I Admitere anticipată, respectiv Sesiunea II Admitere) şi care la finalul sesiunii au fost declaraţi candidaţi cu barem îndeplinit, nu vor mai plăti taxa de înscriere în Sesiunea III Admitere-completare.

 • ADMITERE

  Documentele încărcate pe platformă sunt verificate, respectiv validate, de către Comisia Locală de Admitere. Candidatul va fi contactat telefonic în cazul în care sunt necesare unele modificări și pentru înmatriculare.

  MODUL DE NOTARE

  Ierarhizarea candidaților în vederea admiterii se face pe baza următoarelor probe:

  Proba 1: Media la disciplina Matematica (clasele a IX-a, a X-a si aXI-a) (40%)

  Proba 2: Media din clasele a IX-a si a X-a la disciplina Fizică sau media din clasele a IX-a, aX-a si aXI-a la disciplina Informatică (40%)

  Proba P3: Media generală de la Examenul național de Bacalaureat (20%)

 • VALIDARE ȘI ÎNMATRICULARE

  calendar admitere 29.08.2022 - 16.09.2022

  Validarea dosarului de concurs și înmatricularea se face la sediul facultății.

  Validarea, înscrierea și înmatricularea se realizează personal sau prin procură notarială, la sediul Facultății de Energetică, cu următoarele documente):

  - Diploma de Bacalaureat însoțită de foaia matricolă – în original

  - Certificatul de naștere al candidatului în copie (candidatul posedă certificatul de naștere în original pentru confruntare)

  - Actul de identitate al candidatului în copie (candidatul posedă actul de identitate în original pentru confruntare)

  - 3 fotografii color, pe hârtie fotografică (tip pașaport/CI, frontal, fundal neutru, recente, identice, dimensiune 3x4 cm).

  - Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat – în original

  - Declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere – în original

  - Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează - în original

  - Dovada achitării taxei de înscriere (125 lei) – pe suport de hârtie ◦ Taxa se plătește fie online (prin intermediul contului de înscriere) fie prin transfer bancar

  - Dovada achitării taxei de înmatriculare (50 lei) – pe suport de hârtie ◦ Taxa se plătește fie online (prin intermediul contului de înscriere) fie prin transfer bancar

  Taxa de înmatriculare este de 50 lei si se poate achita prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei banci), având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și facultatea la care acesta se înmatriculează (Facultatea de Energetică), într-unul din urmatoarele conturi:

  • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320, CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR)
   

  sau

  • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100, CUI 4183199, deschis la Banca Româna de Dezvoltare (BRD)