Admitere licență - informații

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență anul universitar 2024-2025 poate fi consultat prin accesarea https://admitere.pub.ro/.

Admitere anticipată

calendar admitere Calendar

NUMĂRUL DE LOCURI:

 • Buget: 320 locuri

Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată prin concurs este limitat.

Candidații eligibili vor fi declarați admiși anticipat (prin concurs), în limita locurilor menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III - Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare.

DOMENIUL: Inginerie Energetică

PROGRAME DE STUDIU:

 • Energetică şi Ingineria Fluidelor
 • Energetică şi Tehnologii Informatice
 • Energetică şi Tehnologii de Mediu
 • Energetică şi Tehnologii Nucleare
 • Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 • Managementul Energiei
 • Termoenergetică

(*) Studenţii vor fi repartizaţi pe specializările domeniului Inginerie Energetică la sfârşitul anului II de studii.

Desfășurarea sesiunii
 • Înscriere online la sesiunea curentă

  calendar admitere 25.03.2024 - 22.06.2024

  În Sesiunea I - Admitere anticipată un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB (facultatea de bază) și va plăti o singură taxă de înscriere.

  Înscrierea se face pe platforma https://admitere.pub.ro/.

  Pachetul de documente necesar înscrierii candidaților(vezi Anexa IV):

  • Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

  • 1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  • Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate mediile obținute de candidat în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv, P2 (vezi Anexa II-1), cât și mediile generale obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3 (vezi Anexa III). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  • Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III și/sau Anexa VI). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anx.IV-6 sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anx.IV-7). Documentul/ documentele scanate/fotografiate, în format *jpg sau *pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și “Facultatea de Energetică” direct, prin platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar,

  • Cererea de înscriere semnată de candidat în care să fie menționate opțiunile candidatului pentru admiterea anticipată la facultatea de bază. Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.

  • Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line https://admitere.pub.ro

  • Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maximum 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Daca documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.

 • Admitere preliminară

  calendar admitere 02.07.2024 - 04.07.2024

  Admiterea în Sesiunea I- Admitere anticipată la Facultatea de Energetică se realizează prin concurs de dosare.

  • Rezultate: 2 iulie 2024
  • Contestații: 2-3 iulie 2024
  • Preadmisi: 4 iulie 2024

  II.1. Admiterea anticipată fără concurs

  • Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare internaționale, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, beneficiază de dreptul de a se înscrie, la cerere, fără susținerea concursului de admitere, în cadrul numărului de locuri/granturi alocate, în învățământul superior de stat în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși, putând urma, fără taxe de școlarizare, cursurile a două facultăți în instituții de învățământ superior de stat.

  • În plus, față de prevederile anterioare, în anul 2023, pentru obținerea statutului de pre-admis fără concurs în cadrul Facultății de Energetică, în condițiile legii și cu respectarea cadrului definit prin hotărârile Senatului UPB, vor fi luate în considerare următoarele olimpiade și concursuri (vezi Anexa VI):

  II.2. Admiterea anticipată prin concurs

  Media generală de admitere (MG) se determină cu relația:

  • MG = (4*MC + NB)/5 (unde MC este media notelor de concurs, iar NB reprezintă nota pentru proba P3 (vezi Anexa III).

  Media notelor de concurs (MC) se calculează cu formula:

  • MC = (NC1 + NC2)/2 (unde notele NC1 și respectiv NC2 sunt obținute la probele de concurs P1 și respectiv P2 (vezi Anexa II-1).

  La proba de concurs P1 se evaluează rezultatele obținute de candidat la Matematică (M) în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, iar nota obținută se calculează astfel:

  • M = Ma = (M9 + M10 + M11)/3 sau M = Mb = (M9 + M10)/2 (în funcție de specialitatea absolvită la liceu (vezi Anexa II-5.).

  La proba de concurs P2 se evaluează rezultatele obținute de candidat la Fizică (F) în clasele a IX-a și a X-a, adică

  F = Fa = (F9 + F10)/2

  sau la Informatică (I) în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, adică

  I = Ia = (I9 + I10 + I11)/3

  La proba de concurs P3 se evaluează rezultatele extracurriculare obținute de candidat, astfel:

  admitere anticipata fara concurs

  Atenție! La proba P3 se iau în considerare numai concursurile din domeniul tehnic sau al științelor.

 • Validare, înscriere în anul I și înmatriculare

  calendar admitere 15.07.2024 - 17.07.2024

  Vor putea fi declarați admiși anticipat și înmatriculați (în Faza III – Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat) doar candidați care au fost declarați pre-admiși (atât fără concurs, cât și prin concurs) în Faza II și au promovat examenul de Bacalaureat.

  Programul de lucru: zilnic între orele 08:00 - 16:00, în perioada 15- 17 iulie 2024.

  Validarea, înscrierea și înmatricularea se realizează personal sau prin procură notarială, la sediul Facultății de Energetică, cu următoarele documente în original (vezi Anexa V):

  • Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă

  Original

  ***Notă: Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2024, dacă liceul nu a eliberat diploma până la data înmatriculării, în locul diplomei de Bacalaureat se admite, în original, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă în original este, și în acest caz, necesară.

  • Certificatul de naștere al candidatului (original și copie). Originalul documentului din Tabelul Anx.IV-2 - Punctul 01
  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) (original și copie) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii, iar dacă acesta a expirat, o copie după vechiul act de identitate și originalul noului act. Originalul documentului din Tabelul Anx.IV-2 – Punctul 02.
  • 3 fotografii color, pe hârtie fotografică (tip pașaport/CI, recente, identice, dimensiune 3x4 cm). Pe spatele fiecărei fotografii se scrie numele, inițiala tatălui și prenumele.
  • Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate mediile obținute de candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv, P2, cât și mediile generale obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2 – Punctul 04. Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2– Punctul 05 și/sau, acolo unde este cazul, Originalul documentelor corespunzătoare prevăzute în Anexa VI. – Admiterea olimpicilor și a candidaților cu rezultate deosebite.
  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2– Punctul 06.
  • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2– Punctul 07.
  • Declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2 – Punctul 08.
  • Adeverința medicală din care să rezulte că este apt medical. Originalul documentului din Tabelul Anx.IV-2– Punctul 09.
  • Dovada achitării taxei de înmatriculare (vezi Anexa V-5). Original

  Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și „Facultatea de Energetică”, astfel:

  • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
  • prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:

  ...

 • Sesiunea I+

  calendar admitere 18.07.2024 - 19.07.2024

  Pentru ocuparea locurilor devenite vacante după înmatricularea și glisarea internă din Sesiunea I, în funcție de numărul acestor locuri, de numărul candidaților care nu au fost pre-admiși dar au baremul îndeplinit, se va organiza o etapă de completare admiși.

  În ziua de 18 iulie 2024, în intervalul 09:00 – 16:00, comisia locală de admitere invită telefonic, în ordinea descrescătoare a mediilor, primii candidați cu barem îndeplinit, în vederea participării la ocuparea parțială sau integrală a acestor locuri.

  Candidații care acceptă și confirmă prin SMS participarea, își validează dosarul și se înmatriculează în data de 19 iulie 2024. După finalizarea înmatriculării se generează și se publică listele finale cu candidații declarați admiși anticipat și înmatriculați (19 iulie, ora 18:00).

  Validarea, înscrierea și înmatricularea se realizează personal sau prin procură notarială, la sediul Facultății de Energetică, cu următoarele documente în original (vezi Anexa V):

  • Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă

  Original

  ***Notă: Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2024, dacă liceul nu a eliberat diploma până la data înmatriculării, în locul diplomei de Bacalaureat se admite, în original, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă în original este, și în acest caz, necesară.

  • Certificatul de naștere al candidatului (original și copie). Originalul documentului din Tabelul Anx.IV-2 - Punctul 01
  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) (original și copie) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii, iar dacă acesta a expirat, o copie după vechiul act de identitate și originalul noului act. Originalul documentului din Tabelul Anx.IV-2 – Punctul 02.
  • 3 fotografii color, pe hârtie fotografică (tip pașaport/CI, recente, identice, dimensiune 3x4 cm). Pe spatele fiecărei fotografii se scrie numele, inițiala tatălui și prenumele.
  • Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate mediile obținute de candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv, P2, cât și mediile generale obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2 – Punctul 04. Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2– Punctul 05 și/sau, acolo unde este cazul, Originalul documentelor corespunzătoare prevăzute în Anexa VI. – Admiterea olimpicilor și a candidaților cu rezultate deosebite.
  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2– Punctul 06.
  • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2– Punctul 07.
  • Declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Originalul documentelor din Tabelul Anx.IV-2 – Punctul 08.
  • Adeverința medicală din care să rezulte că este apt medical. Originalul documentului din Tabelul Anx.IV-2– Punctul 09.
  • Dovada achitării taxei de înmatriculare (vezi Anexa V-5).

  Original

  Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și „Facultatea de Energetică”, astfel:

  • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
  • prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:

  ,,,

Admitere

NUMĂRUL DE LOCURI:

 • buget: 27 + număr de locuri rămase din sesiunea de admitere anticipată
 • taxă: 45 locuri

DOMENIUL: Inginerie Energetică

PROGRAME DE STUDIU*:

 • Energetică şi Ingineria Fluidelor
 • Energetică şi Tehnologii Informatice
 • Energetică şi Tehnologii de Mediu
 • Energetică şi Tehnologii Nucleare
 • Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 • Managementul Energiei
 • Termoenergetică

(*) Studenţii vor fi repartizaţi pe specializările domeniului Inginerie Energetică la sfârşitul anului II de studii.

La această sesiune candidații participă numai după ce au absolvit liceul și au promovat Examenul național de Bacalaureat.

Desfășurarea sesiunii
 • Înscriere online la sesiunea curentă

  calendar admitere 15.07.2024 - 19.07.2024

  În Sesiunea II înscrierea la concurs se poate face on-line, pe platforma https://admitere.pub.ro/, în perioada 15 iulie – 18 iulie, ora 12:00, sau personal, la sediul facultății, beneficiind de suport direct, în perioada 15 iulie – 19 iulie, ora 16:00.

  Pachetul de documente necesar înscrierii on-line a candidaților (vezi Anexa VII):

  • Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro
  • 1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

  ***Notă Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2024, dacă liceul nu a eliberat diploma la data înscrierii, în locul diplomei de Bacalaureat se admite adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă este, și în acest caz, necesară. Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  • Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil în anii de liceu (liceu (vezi Anexa VI). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anx.VII-11), sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anx.VII-12). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  Pentru Sesiunile II și III taxa de înscriere este 125 lei. Candidații care au participat la Sesiunea I și care la sfârșitul acesteia au fost declarați candidați cu barem îndeplinit beneficiază, pentru Sesiunile II și III, de reducerea taxei de înscriere de la 125 lei la 50 lei. Ea se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază, la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:

  • direct, prin platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
  • prin transfer bancar (realizat printr-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:
  • Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

  IBAN RO42 RNCB 0723 0005 0625 0270

  CUI 48467613,

  deschis la Banca Comercială Română (BCR), sau

  • Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

  IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100

  CUI 48467613,

  deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

  • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.
  • Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line.
  • Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maximum 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Daca documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.
 • Admitere preliminară

  calendar admitere 22.07.2024 - 25.07.2024

  II.1. Admiterea fără concurs

  • Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare internaționale, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, beneficiază de dreptul de a se înscrie, la cerere, fără susținerea concursului de admitere, în cadrul numărului de locuri/granturi alocate, în învățământul superior de stat în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși, putând urma, fără taxe de școlarizare, cursurile a două facultăți în instituții de învățământ superior de stat.
  • În plus, față de prevederile anterioare, în anul 2024, pentru obținerea statutului de pre-admis fără concurs în cadrul Facultății de Energetică, în condițiile legii și cu respectarea cadrului definit prin hotărârile Senatului UPB, vor fi luate în considerare următoarele olimpiade și concursuri (vezi Anexa VI):

  II.2. Admiterea prin concurs Media generală de admitere (MG) se determină cu relația:

  • MG = (4*MC + NBac)/5 (unde MC este media notelor de concurs, iar NBac reprezintă nota pentru proba P3 (vezi V.2.5.).

  Media notelor de concurs (MC) se calculează cu formula:

  • MC = (NC1 + NC2)/2 (unde notele NC1 și respectiv NC2 sunt obținute la probele de concurs P1 și respectiv P2 (vezi Anexa II-1).

  La proba de concurs P1 se evaluează rezultatele obținute de candidat la Matematică (M) în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, iar nota obținută se calculează astfel:

  • M = Ma = (M9 + M10 + M11)/3 sau M = Mb = (M9 + M10)/2 (în funcție de specialitatea absolvită la liceu (vezi Anexa II-6.).

  La proba de concurs P2 se evaluează rezultatele obținute de candidat la Fizică (F) în clasele a IX-a și a X-a, adică

  F = Fa = (F9 + F10)/2

  sau la Informatică (I) în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, adică

  I = Ia = (I9 + I10 + I11)/3

  Proba de concurs P3 este media generală obținută de candidat la examenul de Bacalaureat:

  !!! Pentru candidații din Sesiunea II care au diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia obținută într-o altă țară, media generală este egală cu media probelor de concurs (MC).

  Afișarea rezultatelor, 25 iulie 2024, ora 8:00.

  Vor putea fi declarați admiși, înscriși în anul I și înmatriculați (în Faza III – Validare, confirmare, participare la glisare (opțional), înscriere în anul I și înmatriculare admiși), doar candidați care au fost declarați admiși preliminar (atât fără concurs cât și prin concurs) sau admiși preliminar prin redistribuire în Faza II și parcurg cu succes Faza III.

 • Validare, înscriere în anul I și înmatriculare

  calendar admitere 25.07.2024 - 28.07.2024

  Programul de lucru: zilnic între orele 08:00 - 16:00, în perioada 25-27 iulie 2023.

  În cadrul acestei faze pot fi înscriși în anul I candidați aflați în concurs care la sfârșitul Fazei II din sesiunea curentă au fost declarați admiși preliminar, care au dosarul de admitere complet și pentru care datele furnizate în procesul de înscriere sunt conforme cu documentele originale furnizate în Faza III, care confirmă dorința de a ocupa locul obținut preliminar și care completează documentele necesare înscrierii în anul I și înmatriculării.

  Validarea, înscrierea și înmatricularea se realizează personal sau prin procură notarială, la sediul Facultății de Energetică, cu următoarele documente în original, (vezi Anexa VIII):

  • Certificatul de naștere al candidatului (original și copie). Originalul documentului din Tabelul Anx.VII-2 – Punctul 01
  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) (original și copie) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii, iar dacă acesta a expirat, o copie după vechiul act de identitate și originalul noului act. Originalul documentului din Tabelul Anx.VII-2 – Punctul 02.
  • 3 fotografii color, pe hârtie fotografică (tip pașaport/CI,frontal, fundal neutru, recente, identice, dimensiune 3x4 cm). Pe spatele fiecărei fotografii se scrie numele, inițiala tatălui și prenumele.
  • Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă

  Original

  ***Notă: Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2024, dacă liceul nu a eliberat diploma până la data înmatriculării, în locul diplomei de Bacalaureat se admite, în original, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă în original este, și în acest caz, necesară.

  Originalul documentelor din Tabelul Anx.VII-2 – Punctul 04.

  Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil în anii de liceu (vezi Anexa VI.

  Originalul documentelor din Tabelul Anx.VII-2– Punctul 05.

  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă. Originalul documentelor din Tabelul Anx.VII-2– Punctul 06.
  • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat. Originalul documentelor din Tabelul Anx.VII-2– Punctul 07
  • Declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Originalul documentelor din Tabelul Anx.VII-2 – Punctul 08.
  • Adeverința medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează. Originalul documentului din Tabelul Anx.VII-2– Punctul 09.
  • Dovada achitării taxei de înmatriculare. Original.

  Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și „Facultatea de Energetică”, astfel:

  • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
  • prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:
  • Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

  IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320

  CUI 48467613,

  deschis la Banca Comercială Română (BCR), sau

  • Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

  IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100

  CUI 48467613,

  deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

  !Obligatoriu de menționat în explicații plată: “Înmatriculare licență”, Nume și prenume, denumire Facultate.

  Candidații admiși preliminar sau admiși preliminar prin redistribuire care în perioada 25 iulie 2024 – 27 iulie 2024 nu și-au validat dosarul de admitere și/sau nu au confirmat locul obținut în Faza II, pierd locul, sunt declarați respinși, iar locurile astfel devenite vacante sunt disponibilizate pentru glisare internă.

Rezultate

Afișare rezultate finale

28 iulie, ora 12:00