Școala doctorală

Școala Doctorală de Inginerie Energetică (SDIE) din cadrul Facultății de Energetică de la Universitatea POLITEHNICA din București, înființată în anul 2012 ca urmare a restructurărilor generate de Legea nr. 1/2011, este partea componentă a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din Universitatea POLITEHNICA din București (IOSUD-UPB) care oferă ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul Inginerie Energetică.

Radu Florin PORUMB

Director

Prof.dr.ing. Radu Florin PORUMB

Director Școala Doctorală de Inginerie Energetică
Biografie ›

Activitatea de pregătire prin doctorat din cadrul SDIE asigură continuarea studiilor de la ciclurile de licență și masterat care se desfășoară în cadrul Facultății de Energetică, prin colaborarea cu cele trei departamente ale facultății: Departamentul Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului (DHMHIM), Departamentul Producerea și Utilizarea Energiei (DPUE) și Departamentul Sisteme Electroenergetice (DSE).

Activitatea în cadrul Școlii Doctorale Energetică este condusă de Directorul SDIE și de Consiliul Școlii Doctorale Energetică (CSDIE), care este format din directorul SDIE, profesori conducători de doctorat și studenți doctoranzi din cadrul Facultății de Energetică, precum și din profesori de la alte universități din țară și/sau străinătate.

Domeniile prioritare de cercetare

Sisteme energetice inteligente (smart grid, super grid, smart buildings, smart campus, smart city) și integrarea acestora în sistemele energetice
Sisteme de producere a energiei electrice și termice din surse regenerabile de energie (solară, eolienă, hdraulică, geotermală, biomasă, biocombustibili)
Eficiența energetică a sistemelor energetice și a clădirilor (case pasive, case zero-energie)
Impactul asupra mediului a proceselor, instalațiilor și sistemelor din domeniul ingineriei energetice (amprenta de carbon, amprenta de apă)
Captarea, transportul și depozitarea CO2 (CCS)
Procese de producere a energiei cu impact redus asupra mediului
Prevenirea poluării și tehnologii de remediere în procesele energetice
Modelarea și simularea proceselor dinamice din cadrul sistemelor energetice
Utilizarea tehnicilor de inteligență artificială în monitorizarea, controlul și optimizarea sistemelor energetice
Monitorizarea și controlul calității energiei electrice electrice și termice
Transportul și distribuția energiei electrice la tensiune alternativă și/sau la tensiune continuă
Influența descentralizării producției de energie asupra rezilienței sistemelor energetice, consumatorilor finali și sistemelor de transport și de distribuție
Creșterea performanțelor sistemelor electroenergetice folosind sistemele bazate pe electronica de putere (dispozitive FACTS)
Stabilitatea și securitatea sistemelor electroenergetice
Integrarea surselor distribuite îs istemelui electroenergetic
Optimizarea funcționării sistemelor electroenergetice în contextul pieței de energie electrică
Modelarea proceselor staționare, tranzitorii și de criză din CNE și CTE
Sisteme inteligente de distribuție a apei și recuperarea energiei/resurselor în ciclul urban al apei
Stocarea hidraulică și pneumatică a energiei
Optimizarea exploatării mașinilor hidraulice/centralelor hidroelectrice și stațiilor de pompare/sistemelor hibride bazate pe surse regenerabile de energie
Dinamica fluidelor simple și complexe
Hidro-aerodinamica mașinilor/sistemelor hidraulice și pneumatice
Colectarea/utilizarea apelor pluviale și reutilizarea apelor uzate
Managementul integrat al resurselor de apă și influența schimbărilor climatice asupra resurselor de apă
Modelarea și simularea sistemelor de acționare și reglare hidraulice și pneumatice