Practică licență
2021 - 2022

Nr. Crt Program de studiu Departament Responsabil
1 Termoenergetică Producerea și Utilizare a Energiei Ş.l. dr. ing. Diana Ban
3 Ingineria Sistemelor Electroenergetice Sisteme Electroenergetice Prof. dr. ing. Ion Triştiu
4 Managementul Energiei Producerea și Utilizare a Energiei Ş.l. dr. ing. Nela Slavu
5 Hidroenergetică Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului Conf. dr. ing. Georgiana Dunca
6 Energetică și Tehnologii de Mediu Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului Ş.l. dr. ing. Mihaela Diminescu
7 Energetică și Tehnologii Informatice Sisteme Electroenergetice Ș.l. dr. ing. Dorian Sidea

Planurile de învăţământ ale programelor de studii de licenţă ale Facultăţii de Energetică prevăd obligativitatea studenţilor anului III de a efectua un stagiu de practică cu durata de 360 ore.

Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică are drept obiectiv principal dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru studenţii Facultăţii de Energetică, în scopul creşterii nivelului de calificare şi a unei inserţii mai rapide pe piaţa muncii.

Stagiul de practică a studenţilor se organizează în conformitate cu Legea nr. 258/2007 din 19.07.2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493 din 24.07.2007 şi Ordinul nr. 3955 din 09.05.2008 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului publicat în Monitorul Oficial nr. 440 din 12.06.2008.

stagiu practica licenta

Stagiul de practică se desfăşoară în mod individual la un Partener de practică, care poate fi o instituţie sau o persoană juridică având capacitatea de a participa la procesul de instruire practică a studentului.

stagiu practica licenta

Pe baza unei Adrese către partenerul de practică, emisă de Facultatea de Energetică, studenţii primesc acordul efectuării stagiului de practică la diverşi agenţi economici care desfăşoară activitatea în domenii conexe domeniului de care aparţin programele de studii.

Pentru agenţii economici care şi-au exprimat acordul verbal de primire a studenţilor în practică, nu mai este necesară completarea Adresei către partenerul de practică.

Plecând de la acordul (scris sau verbal) primit de la agenţii economici, Facultatea de Energetică încheie cu fiecare agent economic o Convenţie cu partenerul de practică, în care sunt prevăzute obiectivul, durata şi obligaţiile părţilor. Această Convenţie se va încheia o singură dată, în două exemplare, pentru toţi studenţii care vor efectua stagiul de practică la acelaşi Partener de practică.

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, încheiată între Facultatea de Energetică, Partenerul de practică şi Student. Această convenţie se va încheia în trei exemplare pentru fiecare student. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt descrise în Portofoliul de practică (anexă la Convenţia-cadru).

La încheierea stagiului de practică, Partenerul de practică, prin tutorele desemnat, emite un Atestat de practică pentru fiecare student practicant. Verificarea cunoştinţelor dobândite de studenţi în activitatea de practică se efectuează în ultima săptămână alocată stagiului de practică. Pe baza Raportului de practică, o comisie constituită din cadre didactice ale Facultăţii de Energetică şi reprezentanţi ai Partenerilor de practică analizează şi evaluează activitatea desfăşurată în cadrul stagiului de practică.

Toate informaţiile cerute în documentele de practică vor fi completate la calculator, cu excepţia datei care poate fi completată de mână în momentul semnării documentelor.

Nu se acceptă convenţiile de practică cu partea de semnături pe pagină goală.

Documentele de practică se semnează şi se înregistrează mai întâi la Facultatea de Energetică şi apoi la Partenerul de practică. În acest sens, Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, semnată de Student şi de Cadrul didactic supervizor şi Convenţie cu partenerul de practică (dacă este cazul) se depun pentru semnare şi înregistrare la secretariatul Decanatului Facultăţii de Energetică. După semnarea şi înregistrarea la Partenerul de practică, câte un exemplar din cele două convenţii va fi predat Cadrului didactic supervizor.

Programul de lucru al secretariatului Decanatului Facultăţii de Energetică, pentru depunerea / ridicarea documentelor de practică, este luni – vineri, între orele 11 şi 12.

Înainte de începerea stagiului de practică, studenţii practicanţi vor participa la o instruire colectivă privind normele de securitate a muncii pe timpul deplasării pentru efectuarea stagiului de practică la partenerii de practică. Instruirea va fi efectuată de responsabilul de practică al programului de studii. La finalul acestei acţiuni, fiecare student va semna în tabelul nominal de instruire şi va completa şi semna Declaraţia pe proprie răspundere privind traseul de deplasare la / de la partenerul de practică.

Toate documentele de practică trebuie semnate şi înregistrate până la data de 03.06.2022. După această dată nu se mai semnează nici un document.