Practică licență
2023 - 2024

Nr. Crt Program de studiu Departament Responsabil
1 Termoenergetică Producere și Utilizare a Energiei Ş.l. dr. ing. Diana Ban
2 Energetică şi Tehnologii Nucleare Producere și Utilizare a Energiei As. drd. ing. Victoria Dumitrescu
3 Ingineria Sistemelor Electroenergetice Sisteme Electroenergetice Prof. dr. ing. Ion Triştiu
4 Managementul Energiei Producere și Utilizare a Energiei Ş.l. dr. ing. Nela Slavu
5 Energetică și Ingineria Fluidelor Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului Conf. dr. ing. Georgiana Dunca
6 Energetică și Tehnologii de Mediu Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului Conf. dr. ing. Mihaela Diminescu
7 Energetică și Tehnologii Informatice Sisteme Electroenergetice Ș.l. dr. ing. Dorian Sidea

Pentru anul universitar 2023-2024, stagiul de practică pentru studenţii anului III ai programelor de studii de licenţă ale Facultăţii de Energetică are durata de 360 ore şi este programat în perioada 25.06.2024-30.08.2024, după cum urmează:

  • în perioada 25.06.2024-23.08.2024 activitatea se desfăşoară la Partenerul de practică;
  • în săptămâna 26.08.2024-30.08.2024 are loc colocviul de practică în Facultatea de Energetică.

Stagiul de practică se desfăşoară în mod individual la un Partener de practică, care poate fi o instituţie sau o persoană juridică având capacitatea de a participa la procesul de instruire practică a studentului.

Pe baza unei Adrese către partenerul de practică, emisă de Facultatea de Energetică, studenţii primesc acordul efectuării stagiului de practică la diverşi agenţi economici care desfăşoară activitatea în domenii conexe domeniului de care aparţin programele de studii. Pentru agenţii economici care şi-au exprimat acordul verbal de primire a studenţilor în practică, nu mai este necesară completarea Adresei către partenerul de practică.

Plecând de la acordul (scris sau verbal) primit de la agenţii economici, Facultatea de Energetică încheie cu fiecare agent economic un Protocol de colaborare privind efectuarea stagiului de practică, în care sunt prevăzute obiectivul, durata şi obligaţiile părţilor. Acest Protocol se va încheia o singură dată, în două exemplare, pentru toţi studenţii care vor efectua stagiul de practică la acelaşi Partener de practică.

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, încheiată între Facultatea de Energetică, Partenerul de practică şi Student. Această convenţie se va încheia în trei exemplare pentru fiecare student. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt descrise în Portofoliul de practică (anexă la Convenţia-cadru).

La încheierea stagiului de practică, Partenerul de practică, prin tutorele desemnat, emite un Atestat de practică pentru fiecare student practicant. Verificarea cunoştinţelor dobândite de studenţi în activitatea de practică se efectuează în ultima săptămână alocată stagiului de practică. Pe baza Raportului de practică, o comisie constituită din cadre didactice ale Facultăţii de Energetică şi reprezentanţi ai Partenerilor de practică analizează şi evaluează activitatea desfăşurată în cadrul stagiului de practică. Raportul de practică se redactează individual şi personal de fiecare student practicant.

Toate informaţiile cerute în documentele de practică vor fi completate la calculator, cu excepţia datei care poate fi completată de mână în momentul semnării documentelor.

Nu se acceptă convenţiile de practică cu partea de semnături pe pagină goală.

Documentele de practică se semnează şi se înregistrează mai întâi la Facultatea de Energetică şi apoi la Partenerul de practică. În acest sens, Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, semnată de Student şi de Cadrul didactic supervizor şi Protocolul de colaborare privind efectuarea stagiului de practică (dacă este cazul) se depun personal pentru semnare şi înregistrare la secretariatul Decanatului Facultăţii de Energetică. După semnarea şi înregistrarea la Partenerul de practică, câte un exemplar din cele două convenţii va fi predat Cadrului didactic supervizor.

Programul de lucru al secretariatului Decanatului Facultăţii de Energetică, pentru depunerea / ridicarea documentelor de practică, este luni – vineri, între orele 12 şi 13.

Înainte de începerea stagiului de practică, studenţii practicanţi vor participa la o instruire colectivă privind normele de securitate a muncii pe timpul deplasării pentru efectuarea stagiului de practică la partenerii de practică. Instruirea va fi efectuată de responsabilul de practică al programului de studii. La finalul acestei acţiuni, fiecare student va semna în tabelul nominal de instruire şi va completa şi va semna Declaraţia pe proprie răspundere privind traseul de deplasare la / de la partenerul de practică.

Toate documentele de practică trebuie semnate şi înregistrate până la data de 31.05.2024. După această dată nu se mai semnează nici un document.